Prázdniny

Příjemné a klidné pololetní prázdniny, které připadají na pátek 29. 1. 2021.

Vysvědčení

Stávající opatření v provozu škol platí nadále i po 24. 1. 2021.


Výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude žákům předán při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Informaci o pololetním hodnocení však rodiče i žáci obdrží 28. 1. 2021 prostřednictvím školního informačního systému, tj. v EŽK Bakaláři – v přehledu pololetních hodnocení v době školní docházky na škole. Tato informace se netýká žáků 1. – 2. ročníku, kteří se v době vydání hodnocení vzdělávají prezenčně ve škole.

Hodnocení

HODNOCENÍ ZA PRVNÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Hodnocení za první pololetí školního roku 2020/2021 vychází z ustanovení § 14 a 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení tohoto velmi nestandardního pololetí bude vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů, ale bude přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, kterých žák v hodnoceném období dosáhl. Např.:

  • účast na distanční výuce a aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce),
  • to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i asynchronní formou,
  • to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.),
  • to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat,
  • osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě).

Pokud nebylo možné vzhledem k mimořádným opatřením realizovat významnou část vzdělávacího obsahu, bude hodnocení zaměřeno na tu část obsahu a výstupů, které bylo možné uskutečnit. Z tohoto důvodu nebude také brán zřetel na minimální počet známek.

Hodnocení bude provedeno klasifikací.

V Mladé Boleslavi dne 6. 1. 2021

Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy

Konzultace

V případě potřeby nabízíme odpolední on-line konzultace přes žákovský účet MS TEAMS s jednotlivými vyučujícími – ve středu 13. 1. 2021 od 16.00 do 18.00 hodin. V případě zájmu se obraťte na konkrétní vyučující a domluvte si on-line schůzku.