Režim od 4. 1. 2021

Aktualizováno 15. 1. 2021

První až druhý ročník

Od 4. 1. 2021 bude umožněna osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku dle rozvrhu. Školní družina má provozní dobu od 06.00 hod. do 16.30 hod. a navazuje na vyučování. Žáci jsou zařazeni do oddělení dle třídy. Autobus Školáček nejezdí. Sraz ráno v 07.40 v třídních skupinkách před školou.

Třetí až pátý ročník

Třídy třetího až pátého ročníku pokračují na denní bázi s výukou profilových předmětů (ČJ, M a také jedné on-line hodiny AJ) v prostředí TEAMS – součástí distanční výuky je také prvouka, přírodověda nebo vlastivěda. Rozsah výuky bude opět stanoven s ohledem na fyziologické možnosti a potřeby dětí. Rozvrh v EŽK nebude přesně odpovídat skutečnému stavu, slouží především pro zápis učiva do třídní knihy. Průběžné informace od třídních učitelů nebo vyučujících AJ naleznou rodiče v EŽK (Bakaláři).

Od 18. 1. 2021 upravujeme a optimalizujeme rozvrh pro žáky 3. – 5. ročníku. Rozvrh on-line hodin je zde.

Šestý až devátý ročník

Na druhém stupni bude od 4. 1. 2021 realizována distanční výuka opět dle upraveného rozvrhubarevně označené hodiny budou realizovány on-line v prostředí TEAMS. V případě neúčasti je nutné tuto absenci omluvit přímo třídnímu učiteli. Ostatní hodiny jsou v rozvrhu uvedeny jako samostudium – v souvislosti s domluvenou zadanou prací navazující na on-line hodiny. V případě neodevzdání vybrané práce bude vyžadována omluvenka danému vyučujícímu.

V případě možné rotační výuky pro 6. – 8. ročník nastoupí k prezenční výuce do školy jako první třídy 7.A, 8.A, 8.B, 8.C a 8.D bez ohledu na předchozí kalendář. Pro lepší přehlednost jsou týdny v EŽK nově označeny jako liché a sudé dle kalendáře.

Od 11. 1. 2021 upravujeme rozvrh pro žáky druhého stupně – do on-line vyučování jsou přidány hodiny výchovy k občanství.

Jídelna

Vzhledem k přítomnosti prvňáků a druháků se mohou ve školní jídelně stravovat prezenčně pouze tito žáci. Ostatní žáci mají nárok na dotovaný oběd, ale mohou si stravu odebrat prostřednictvím výdejního okénka (dveří do školní jídelny) v boxech. V případě zájmu je nutné si oběd přihlásit.

Dle domluvy s vyučujícím je možné využít úložiště materiálů v tištěné podobě v připravených boxech (pro výdej i odevzdání), které jsou k dispozici dle provozní doby vrátnice (10.00 – 16.00 hod.). Upozorňujeme, že distanční výuka je povinná, pro všechny žáky platí podmínky omlouvání stanovené školním řádem. Prosíme rodiče, aby opět nastavili společně s dětmi systém přípravy na vyučování. Děkujeme všem za spolupráci.

Stromky

Žáci 9.A ve čtvrtek 17. 12. 2020 ve spolupráci s pracovníky firmy COMPAG a ZO ČSOP Klenice vysadili 15 třešní v sadu na kraji parku Štěpánka. Tímto způsobem naplnili hodinu tělesné výchovy, ve které nemohou být v této době sportovní aktivity.

Informace také zde.

COVID-19 – postup

Informace od Krajské hygienické stanice v souvislosti s COVID-19


Pokud není dítě pozitivní, ale bylo (nebo je) v rizikovém kontaktu s pozitivní osobou, situaci prosím nahlaste škole a dítě zůstává v karanténě 10 dní od rizikového kontaktu. K těmto krokům a ke kontrolním testům by Vás měla vyzvat Krajská hygienická stanice Středočeského kraje.


Pokud je dítě pozitivní, prosíme co nejdříve nahlaste tuto skutečnost škole (prostřednictvím třídních učitelů nebo sekretariátu). Do desetidenní karantény musí jít současně spolužák sedící s pozitivním dítětem v lavici a také ti, kteří s ním obědvali. Budete informováni Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje a vyzváni k testům na COVID-19.


Děkujeme za pochopení

PF 2021

Přejeme všem žákům a jejich rodičům pohodové Vánoce a příjemný vstup do nového roku 2021. Hodně štěstí a zdraví v této nelehké době. Zaměstnanci školy