Družina

Družina je umístěna v kmenových třídách na pavilonu B0 (PLAVECKÁ ulice), B1 (HOKEJOVÁ ulice) a D1 (VOLEJBALOVÁ ulice). Ranní družina funguje v přízemí proti hlavnímu vchodu (PLAVECKÁ ulice) – pro příchod do družiny slouží zvonek u hlavního vchodu. Devět oddělení je k dispozici žákům prvního stupně (dle kapacity od prvního do třetího ročníku, případně čtvrtého ročníku). Děti mohou přicházet již od 6:00 hod, odpolední provoz končí v 17:00 hodin. Téměř denně, s výjimkou nepříznivého počasí, chodí děti ven. Nejoblíbenějším cílem vycházek je bezesporu školní zahrada, jejíž převážná část slouží rekreačním aktivitám dětí. Využívají také nové dětské hřiště v sousedství školy nebo park Štěpánka.

 Cena za pobyt ve školní družině byla rozhodnutím ředitele školy stanovena od 1. 1. 2023 na 250,- Kč měsíčně (platby jsou prováděny vždy na pololetí, respektive září – prosinec, leden – červen). Číslo účtu školy: 182-0484774319/0800, specifický symbol – 03, variabilní symbol – číslo žáka viz žákovský zápisník nebo EŽK. Pokud dítě navštěvuje pouze ranní družinu, zaplatí zákonný zástupce 50,- Kč/měsíc.

 

Organizační pokyny k systému vyzvedávání dětí ze školní družiny

Žáci jsou ze školní družiny vyzvedáváni pomocí čipů, za které zákonní zástupci zaplatí vratnou zálohu 100,- Kč/1 kus, nebo žáci odchází sami s vědomím a souhlasem zákonného zástupce. Čipové zařízení je umístěno u hlavního vchodu do školy. Součástí je i zobrazovací zařízení ve vestibulu, které informuje rodiče o procesu vyzvedávání (v případě poruchy zařízení je vyzvedávání řešeno operativně pomocí zvonku školní družiny, rodiče jsou informování o této skutečnosti u hlavního vchodu).

Doba, kdy mohou žáci odcházet ze ŠD, je od poslední vyučovací hodiny do 13.30 hod. a od 14.30 do 17.00 hod. Mimo uvedenou dobu nebude zařízení přijímat žádné požadavky.

Osoba vlastnící čip přiloží čip k odbavovacímu zařízení. Následně uvidí na obrazovce ve vestibulu, že požadavek na vyzvednutí dítěte byl odeslán. Poté, co je žák z družiny propuštěn, je na obrazovce informace o vyřízení jeho požadavku.

Bližší podrobnosti v organizaci družiny jsou uvedeny ve vnitřním řádu školní družiny.

Vedoucí školní družiny

Helena Řezáčová

Mobilní telefon do družiny: 799 202 091