Volno

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů na dny 21. a 22. prosince 2020 pro žáky základní školy volno ředitele školy.

Režim od 30 .11. 2020

Informace k chodu školy od 30. 11. 2020

 • 1. – 5. ročník – prezenční výuka, drobné změny v rozvrhu prvního stupně
 • 6. – 8. ročník – rotační výuka (prezenční i distanční) – střídání po týdnech (od 30. 11. – 6.A, 6.B, 6.C, 7.B, 7.C, od 7. 12. – 7.A, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D)
 • 9. ročník – prezenční výuka

Na následujících odkazech zobrazíte rozvrhy hodin všech tříd druhého stupně, které se po týdnu střídají – rozvrh hodin od 30. 11. 2020rozvrh hodin od 7. 12. 2020. Viz také rozvrh v EŽK. Červeně vyznačené hodiny během distanční výuky se učí on-line prostřednictvím MS TEAMS. Na druhém stupni dochází k úpravě konce vyučování u třídy 9.C a nepatrným časovým posunům jednoho dne u distanční výuky 6.C a 8.D.

Další opatření:

 • standardní hygienická opatření – pravidelný úklid, dezinfekce, větrání
 • všichni žáci mají ochranu nosu a úst – roušku (též náhradní včetně sáčku)
 • školní jídelna – žáci na prezenční výuce mají oběd přihlášen, obědy pro žáky distanční výuky jsou možné pouze do jednorázových boxů (nutné si oběd přihlásit) – výdej umožněn pouze u bočních dveří od 11.45 do 12.15 hodin
 • školní družina – ve standardním režimu jako v září (od 06.00 hodin, do 16.30 hodin)
 • autobus Školáček v provozu od 30. 11. 2020
 • nebude umožněn hromadný pobyt žáků ve vestibulu

I. stupeň:

 • příchod do školy – sraz před školou v třídních skupinkách do 07.45 hodin
 • během hodin tělesné výchovy možné vycházky (vhodné teplé oblečení), u posledních hodin v rozvrhu možný dřívější oběd


II. stupeň:

 • příchod do školy – sraz na hřišti u tělocvičny (vchod vraty) v třídních skupinkách do 07.55 hodin
 • všichni žáci mají vyučování v kmenových třídách: 6.A – Makalu, 6.B – Flushing Meadows, 6.C – Gothia, 7.A – Wimbledon, 7.B – Camp Nou, 7.C – Mt. Everest, 8.A – Nisa Open, 8.B – Roland Garros, 8.C – K2, 8.D – Annapurna, 9.A – San Siro, 9.B – Wembley, 9.C – Maracana
 • z důvodu zajištění stejného složení tříd nebo skupin nebude do vánočních prázdnin realizována prezenční výuka ruského jazyka pro žáky 8. a 9. ročníku – žáci budou spojeni se skupinou němčinářů, ze stejného důvodu nebude realizován předmět přírodovědná praktika – žáci spojeni se skupinou AK a INP
 • během hodin tělesné výchovy možné vycházky (vhodné teplé oblečení)

Třídní schůzky ON-LINE

Vážení rodiče, třídní schůzky se v letošním pololetí uskuteční on-line prostřednictvím žákovských účtů MS TEAMS. V případě dalších konzultací využijte prosím komunikační systém školy – KOMENS v elektronické žákovské knížce nebo školní e-maily jednotlivých pedagogů.

Děkujeme za spolupráci.

I. – II. ročník – středa 9. 12. 2020 od 16.00 hodin

III. – V. ročník – středa 9. 12. 2020 od 17.00 hodin

VI. – VII. ročník – čtvrtek 10. 12. 2020 od 16.00 hodin

VIII. – IX. ročník – čtvrtek 10. 12. 2020 od 17.00 hodin

Srdečně zveme.

On-line výuka

Aktualizováno 13. 11. 2020

Od 18. 11. 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku. Viz samostatný článek a zpráva v EŽK. Od stejného data budou v případě potřeby možné konzultace s jednotlivými učiteli (pouze však jeden žák a jeden učitel). Vzhledem k přítomnosti prvňáčků a druháků se mohou ve školní jídelně stravovat prezenčně pouze tito žáci. Ostatní žáci mají nárok na dotovaný oběd, ale mohou si stravu odebrat prostřednictvím výdejního okénka (dveří do školní jídelny) v boxech.

Pro žáky třetího až devátého ročníku platí distanční výuka – viz níže zveřejněné pokyny. Součástí jsou nejenom on-line hodiny, ale také samostudium navazující na uvedené hodiny. Na základě odborných doporučení jsme určitě nechtěli jít cestou překlopení stálého rozvrhu hodin, ale formou kombinace a vyvážené práce, která by měla rozvíjet nejenom znalosti, ale také dovednosti a kompetence – plánování učení, řešení problémů apod. V případě potřeby mohou žáci směřovat na učitele dotazy právě prostřednictvím MS TEAMS.

V současné době uvažujeme o rodičovských schůzkách prostřednictvím žákovských účtů MS TEAMS. Rádi bychom spojili tradiční listopadové schůzky a individuální lednové konzultace. O případném termínu budou rodiče včas informováni. V případě jakéhokoli problému se neváhejte obrátit na své učitele. Nezapomeňte sledovat také EŽK. Důležitá je vzájemná komunikace. Děkujeme.


Po podzimních prázdninách jsme připraveni opět na prezenční výuku. Vzhledem k současné situaci v ČR však počítáme s prodloužením distanční výuky od 2. 11. 2020.

Třídy prvního stupně – na denní bázi pokračují osobní setkání s výukou profilových předmětů (ČJ, M a také jedné on-line hodiny AJ) v prostředí TEAMS – součástí distanční výuky bude také prvouka, přírodověda nebo vlastivěda. Rozsah výuky bude opět stanoven s ohledem na fyziologické možnosti a potřeby dětí. Rozvrh v EŽK nebude přesně odpovídat skutečnému stavu, slouží především pro zápis učiva do třídní knihy. Průběžné informace od třídních učitelů nebo vyučujících AJ naleznou rodiče v EŽK (Bakaláři).

Na druhém stupni bude od 2. 11. 2020 realizována výuka dle upraveného rozvrhu – barevně označené hodiny budou realizovány on-line (v prostředí TEAMS), na tyto hodiny žáci budou mít pozvánku v kalendáři. V případě neúčasti je nutné tuto absenci omluvit přímo třídnímu učiteli. Ostatní hodiny jsou v rozvrhu uvedeny jako samostudium – v souvislosti s domluvenou zadanou prací navazující na on-line hodiny. V případě neodevzdání vybrané práce bude vyžadována omluvenka danému vyučujícímu.

Veškerá komunikace (tj. především zadávání úkolů) s žáky na druhém stupni bude vedena přes MS TEAMS. Pro odevzdání úkolů využijte tuto aplikaci a již nepoužívejte maily. Doplňkový návod je uveden pod tímto odkazem.

V případě technických problémů a na základě domluvy s vyučujícím je možné využít předávání materiálů přes třídní úložiště (viz minulá informace).

Upozorňujeme, že distanční výuka je povinná, pro všechny žáky platí podmínky omlouvání stanovené školním řádem. Děkujeme za respektování pravidel.

Děkujeme všem za spolupráci. Prosíme rodiče, aby nastavili společně s dětmi systém přípravy na vyučování. Věříme, že naši žáci a žákyně, tak jako na jaře, pochopí smysl této náhradní formy výuky a budou se připravovat, aby získali znalosti i dovednosti a jejich hodnocení bylo co nejlepší. I když prezenční výuku nemůže tento způsob zcela nahradit.


V příloze je k dispozici rozvrh hodin na týden od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 pro on-line výuku na druhém stupni. Uvedené hodiny budou realizovány přes platformu MS TEAMS a žáci na ně samozřejmě obdrží i týmovou pozvánku v daném programu. Po zkušenosti tohoto týdne se případně dál budeme snažit nastavit zdravé a vyvážené učební prostředí a vhodnou kombinaci on-line setkávání a plnění zadaných úkolů s poskytnutím zpětné vazby.

Návod k zobrazení úkolů zde. Návod k zadání zde.


Na prvním stupni budou na denní bázi probíhat osobní setkání a on-line výuka (TEAMS) v přiměřeném rozsahu v souvislosti s fyziologickými potřebami dětí.


Dle domluvy s vyučujícím je možné využít úložiště materiálů v tištěné podobě v připravených boxech (pro výdej i odevzdání), které jsou k dispozici dle provozní doby vrátnice (10.00 – 16.00 hod.).


Vážíme si Vaší podpory a děkujeme za spolupráci.