Domácí výuka

Vážení žáci a rodiče, před několika dny nás okolnosti donutily přejít dočasně na úplně odlišný a nový systém vzdělávání. Vzhledem k tomu, jak se systém zatím vyvíjí, přistupujeme od dalšího týdne, tj. od 30. března 2020 k opatřením s cílem zefektivnit a zjednodušit toto náročné samostudium.
Úkoly a učivo se budou zadávat (na prvním i druhém stupni) vždy podle daného schématu – český jazyk, matematika a anglický jazyk – vždy v pondělí, středu a pátek, ostatní předměty (prvouka, vlastivěda, přírodověda, fyzika, přírodopis, zeměpis, chemie, dějepis) dle uvážení v úterý a čtvrtek, učivo druhého cizího jazyka bude též sníženo na minimum, na jiné předměty zatím nebude brán zřetel (pokud již není zadaná dlouhodobá práce).
Učivo nebo úkoly z profilových předmětů (ČJ, M, AJ) a z předmětů ostatních se budeme snažit zadávat postupně a v přiměřeném rozsahu; žákům druhého stupně se posílají vždy prostřednictvím NÁSTĚNKY v systému Komens.
Učitelé mají možnost se domluvit s žáky na zpětné vazbě (tzn. na zasílání úkolů), nebo na online výuce, pokud to samozřejmě podmínky dovolí.
Jsme si vědomi, že nemají všichni v tuto chvíli stejné podmínky pro plnění úkolů, stahování materiálů apod. Proto i možnosti pro hodnocení jsou omezené. Doporučujeme, aby si žáci vytvořili svůj organizovaný učební plán, mladším žákům by měli pomoci rodiče při vyhrazení a sledování času na učení. V případě potřeby neváhejte a obraťte se na jednotlivé vyučující.
Děkujeme všem za pochopení a spolupráci. Přejeme pevné nervy a klidné dny.

Vedení školy

#spolutozvladnem

Zápis

Zápis do prvních tříd bude probíhat na základě opatření MŠMT ČR bez přítomnosti dětí v průběhu celého měsíce dubna 2020 a bude se skládat pouze z administrativní části pomocí nástroje ZÁPISY ONLINE.

Zákonný zástupce přihlásí dítě k povinné školní docházce pomocí odkazu ONLINE ZÁPIS na webových stránkách školy. Zde vyplní potřebné údaje pomocí formuláře žádosti, kterou automaticky odešle do systému školy. Na mail zákonného zástupce, který zadá do systému při tomto zápisu, přijde automatické potvrzení o doručení žádosti. Po vyplnění zákonný zástupce vytiskne vyplněný formulář a doručí jedním z následujících způsobů společně s kopií rodného listu dítěte, případně kopií dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud je občan státu mimo EU) podepsaný do školy:
osobně (po domluvě se školou),
poštou,
datovou schránkou (ID – cpcsity),
e-mailem s elektronickým podpisem.

Ve výjimečných případech po domluvě se školou bude možné dohodnout se na tisku vyplněného formuláře ve škole, případně na jeho vyplnění.

Zápis se týká dítěte, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let věku; mladší děti lze přijmout pouze na základně patřičných doporučení – Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce žáka může žádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. O odklad je možné požádat přímo při vyplňování formuláře online zápisu v příslušné položce. Žádost musí být doplněna doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty doloží zákonný zástupce (společně s formulářem) způsobem popsaným výše. V případě nedoložení náležitostí žádosti (očekávaného vzhledem k mimořádné situaci) ředitel školy vyzve žadatele o odstranění nedostatků v přiměřené lhůtě.

Pořadí odevzdaných žádostí nemá vliv na rozhodování ve správním řízení.

Bližší informace a kritéria také v rubrice Nabídka studia.

Nezbytná péče

Škola byla pověřena poskytováním nezbytné péče o děti ve věku od 3 let do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil – vchod mateřské školy z boku směr ulice Dukelská. Před poskytováním takovéto péče kontaktujte školu na telefonním čísle 326 201 911 nebo na 774 096 696. Přihlášku a čestné prohlášení vyplní zákonný zástupce při příchodu a následně ji nechá potvrdit u svého zaměstnavatele. Provozní doba byla zatím stanovena od 08.00 do 15.00 hodin. Nezbytná péče je zajištěna zdarma včetně stravy.

Provoz školy – aktuálně

Úřední hodiny ve škole – pouze v pondělí a středu 8.00 – 11.00 – v případě potřeby zvoňte nebo volejte. Do budovy základní školy je v rámci preventivních opatření vstup zakázán. Mateřská škola je od 19. 3. 2020 také uzavřena pro zapsané žáky. Žádosti o ošetřovné vyřizujeme pouze elektronicky.