Dotazník

V průběhu výuky na dálku jsme připravili pro naše žáky 4. – 9. ročníku anonymní dotazník. Zajímalo nás, jak hodnotí distanční výuku, zda jsou úkoly přiměřené, co je pro žáky přínosné, čeho by chtěli případně více apod. Dotazník vyplnilo a odevzdalo pomocí aplikace MS TEAMS 55 % žáků. Pod následujícím odkazem jsou zveřejněny výsledky.

Dotazníkové šetření k distanční výuce – výsledky.

Vzhledem k tomu, že konec výuky na dálku je v nedohlednu, chystáme některé další aktivity, které žákům zpestří současné distanční vzdělávání a se kterými budou rodiče i žáci seznámeni prostřednictvím žákovských knížek. Plánujeme např. třídnické aktivity na druhém stupni, pohybové činnosti, nebo pro žáky a žákyně školní družiny možnost zúčastnit se dobrovolně tvořivého a herního bloku.

I my bychom rádi, aby se situace co nejdříve vrátila k normálu a prezenční výuce.

Pro rodiče k zápisu

V případě možnosti osobní přítomnosti dětí ve škole proběhnou zápisy v pátek 16. dubna a v sobotu 17. dubna 2021. Pokud budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole, uskuteční se v termínu od 1. dubna do 16. dubna 2021 prostřednictvím aplikace Zápisy online, na kterou bude zveřejněn odkaz.

Rodiče budoucích prvňáčků mají v předchozí aktualitě k dispozici video virtuální prohlídky školy.

Na středu 17. 3. 2021 máme pro rodiče připraveno on-line setkání, na kterém se mohou zeptat na otázky týkající se organizace a fungování školy. Schůzka bude realizována od 17.00 hodin prostřednictvím MS TEAMS bez nutnosti vytváření účtu. Stačí se přihlásit pouze přes odkaz, který je pod tímto textem.

Pokud to situace dovolí, umožníme na přelomu března a dubna individuální návštěvy školy.

Důležité informace:

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které k 31. 8. 2021 dovrší 6 let věku; mladší děti lze přijmout pouze na základně patřičných doporučení – Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek.

V případě možné osobní přítomnosti se bude zápis skládat ze dvou částí – motivační (na základě souhlasu zákonného zástupce – s dítětem) a formální (vyplnění žádosti o přijetí).

S sebou nezapomeňte: rodný list dítěte, svůj OP pro potvrzení správnosti údajů (dle § 36 odst. 5 správního řádu) a doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud jste občan státu mimo EU.

Zákonní zástupci žáka mohou volit školu mimo stanovený školský obvod (daný vyhláškou města). Přednostně jsou ale přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

O přijetí do základní školy rozhodne ředitel školy ve správním řízení; o jeho rozhodnutí budou rodiče informováni v zákonné lhůtě – bude zveřejněn seznam rozhodnutí podle u zápisu přidělených registračních čísel.

Rozhodnutí o přijetí bude k dispozici cca od 1. 5. 2021 na sekretariátu školy k vyzvednutí.

Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.

Zákonný zástupce žáka může žádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí být doplněna doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě nedoložení náležitostí žádosti (vyjádření z poradny nebo od lékaře) ředitel školy vyzve žadatele o odstranění nedostatků v přiměřené lhůtě.

Doporučujeme včas kontaktovat poradenská pracoviště v Mladé Boleslavi:

PPP Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav, Václavkova 1040 (na 8. ZŠ)

SPC, Na Celně 2, Mladá Boleslav (součást SŠ, ZŠ, MŠ, DD a SPC Mladá Boleslav)

Kritéria pro přijetí k povinné školní docházce na základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace, Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav:

  1. Spádovost – dle obecně závazné vyhlášky

v případě dostatečné kapacity pro děti z nespádového obvodu:

  1. Přítomnost sourozence ve škole
  2. Docházka do MŠ při ZŠ

V případě nemožnosti aplikace uvedených kritérií rozhoduje los.

Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat tři první třídy.

Prohlídka školy

Před blížícím se zápisem dětí do prvních tříd školního roku 2021/2022 tu máme pro rodiče malou virtuální procházku po škole.

Informace k zápisu jsou na webových stránkách v rubrice Nabídka studia a také v následující aktualitě.

Uzavření školy

Na základě Usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření je omezen provoz základních školy a mateřské školy a je zakázána osobní přítomnost žáků v ZŠ a dětí v MŠ do 21. 3. 2021.

Základní škola

Všichni žáci se od 1. 3. 2021 vzdělávají distančně (v MS TEAMS) podle upravených rozvrhů:

U tříd třetího až devátého ročníku se rozvrhy nemění. Vzhledem k částečné eliminaci možných komplikací u sourozenců posouváme začátek vyučování u prvních a druhých tříd na druhou vyučovací hodinu (od 08.55 hod.). Na prvním stupni může vyučující využít čtvrté vyučovací hodiny pro on-line skupinové konzultace nebo doučování jednotlivců. Součástí distanční výuky je také samostudium. Případné změny jsou vyvěšeny v rubrice suplování. Připomínáme, že během distanční výuky lze omluvit nepřítomnost žáka a doložit důvody nepřítomnosti také e-mailem nebo telefonem. Prosíme rodiče, aby průběžně sledovali také EŽK (Bakaláři).

Termíny pro hodnocení v náhradním termínu za první pololetí budou řešeny individuálně.

Třídní úložiště pro případné tištěné materiály budou přístupná pouze v pondělí a pátek od 07.00 do 15.00 hod.

Úřední hodiny na sekretariátu – pondělí a středa 8.00 – 15.00 hod. – vstup do budovy školy pouze s patřičnou ochrannou dýchacích cest. Žádost o ošetřovné se nepotvrzuje – viz zde.

Mateřská škola

Paní učitelky všech tříd budou dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání do skupin posílat práci a úkoly a po ukončení uzavření mateřských škol dojde k jejich vyhodnocení. V případě dotazů volejte vedoucí paní učitelku R. Hykovou 737 150 421. Žádost o ošetřovné MŠ nepotvrzuje – viz zde.

Školní jídelna

Obědy jsou žákům i dětem automaticky odhlášeny.

Pro zajištění nezbytné péče o děti do 10 let rodičů – pracovníků IZS je otevřena Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112 (5.ZŠ) a MŠ Čtyřlístek, Havlíčkova 1000. Bližší informace a kontakty zde.

Děkujeme všem rodičům i žákům za spolupráci v této nelehké době.

Vedení školy