Zápisy k povinné školní docházce se nakonec uskuteční bez osobní přítomnosti dětí v termínu od 1. 4. 2021 do 16. 4. 2021 on-line prostřednictvím aplikace ZápisyOnline.

Zákonný zástupce přihlásí dítě k povinné školní docházce pomocí odkazu ONLINE ZÁPIS, který je umístěný v tomto článku. Zde vyplní potřebné údaje pomocí formuláře žádosti, kterou automaticky odešle do systému školy. Na mail zákonného zástupce, který zadá do systému při tomto zápisu, přijde automatické potvrzení o doručení žádosti. Po vyplnění zákonný zástupce vytiskne vyplněný formulářdoručí jedním z následujících způsobů společně s kopií rodného listu dítěte, případně kopií dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud je občan státu mimo EU) podepsaný do školy:

  • osobně (po domluvě se školou)
  • poštou na adresu školy Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav
  • datovou schránkou (ID – cpcsity)
  • e-mailem pouze s elektronickým podpisem

Ve výjimečných případech po domluvě se školou bude možné dohodnout se na tisku vyplněného formuláře ve škole, případně na jeho vyplnění.

Pořadí odevzdaných žádostí nemá vliv na rozhodování ve správním řízení.

Zákonný zástupce žáka může žádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. O odklad je možné požádat přímo při vyplňování formuláře online zápisu v příslušné položce. Žádost musí být doplněna doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty doloží zákonný zástupce (společně s formulářem) způsobem popsaným výše. V případě nedoložení náležitostí žádosti (očekávaného vzhledem k mimořádné situaci) ředitel školy vyzve žadatele o odstranění nedostatků v přiměřené lhůtě.

Věnujte pozornost těmto odkazům:

on-line prohlídka školy

obecné informace k zápisu včetně pozvánky na on-line setkání rodičů budoucích prvňáčků

obecně závazná vyhláška o školských obvodech

informace – MNG, RUS, UKR, VIET, English

Těšíme se.