Výchovný poradce

Ing. Kateřina Krejčíková, 326 201 913, katerina.krejcikova@6zsmb.cz  pro 1. stupeň Mgr. Veronika Vinšová, 326 201 926, veronika.vinsova@6zsmb.cz pro 2. stupeň

  • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání,
  • zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli.
  • eviduje nabídku studia ve středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s úřadem práce,
  • pomáhá žákům s výukovými a výchovnými problémy a navrhuje další péči o tyto žáky,
  • poskytuje informace žákům i rodičům o možnostech využití služeb pedagogicko-psychologické poradny a dalších odborných zařízení v prevenci i nápravě výchovných i výukových problémů,
  • podílí se s třídnímu učiteli nebo speciálním pedagogem na zpracování individuálního plánu pro žáky integrované,
  • ve spolupráci s třídními učiteli sleduje nadané a talentované žáky a navrhuje další péči o ně
    úzce spolupracuje s metodikem prevence sociálně patologických jevů.