Nabídka studia

Chcete poznat školu, seznámit se se školním vzdělávacím programem a aktivitami školy? Kontaktujte nás a přijďte se podívat. Základní informace o škole naleznete v rubrice PROFIL ŠKOLY.

 

Informace k zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 2021/2022

 

V případě možnosti osobní přítomnosti dětí ve škole proběhnou zápisy v pátek 16. dubna a v sobotu 17. dubna 2021. Pokud budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole, uskuteční se v termínu od 1. dubna do 16. dubna 2021 prostřednictvím aplikace Zápisy online.

 

Důležité informace:

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které k 31. 8. 2021 dovrší 6 let věku; mladší děti lze přijmout pouze na základně patřičných doporučení – Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek.

V případě možné osobní přítomnosti se bude zápis skládat ze dvou částí – motivační (na základě souhlasu zákonného zástupce – s dítětem) a formální (vyplnění žádosti o přijetí).

S sebou nezapomeňte: rodný list dítěte, svůj OP pro potvrzení správnosti údajů (dle § 36 odst. 5 správního řádu) a doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud jste občan státu mimo EU.

Zákonní zástupci žáka mohou volit školu mimo stanovený školský obvod (daný vyhláškou města). Přednostně jsou ale přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

O přijetí do základní školy rozhodne ředitel školy ve správním řízení; o jeho rozhodnutí budou rodiče informováni v zákonné lhůtě – bude zveřejněn seznam rozhodnutí podle u zápisu přidělených registračních čísel.

Rozhodnutí o přijetí bude k dispozici cca od 1. 5. 2021 na sekretariátu školy k vyzvednutí.

Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.

Zákonný zástupce žáka může žádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí být doplněna doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě nedoložení náležitostí žádosti (vyjádření z poradny nebo od lékaře) ředitel školy vyzve žadatele o odstranění nedostatků v přiměřené lhůtě.

Doporučujeme včas kontaktovat poradenská pracoviště v Mladé Boleslavi:

PPP Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav, Václavkova 1040 (na 8. ZŠ)

SPC, Na Celně 2, Mladá Boleslav (součást SŠ, ZŠ, MŠ, DD a SPC Mladá Boleslav)

Kritéria pro přijetí k povinné školní docházce na základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace, Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav:

1. Spádovost – dle obecně závazné vyhlášky

v případě dostatečné kapacity pro děti z nespádového obvodu:

1. Přítomnost sourozence ve škole

2. Docházka do MŠ při ZŠ

V případě nemožnosti aplikace uvedených kritérií rozhoduje los.

Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat tři první třídy.

Informace o formě a organizaci zápisu včetně vyplňování žádostí budou zveřejněny v aktualitách.

 

Pro žáky budoucího šestého ročníku nabízíme třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy nebo třídu s volitelnými předměty – anglickou konverzací, přírodovědnými praktikami nebo informatikou. Počet žáků přestupujících na naši školu může být omezen z kapacitních důvodů.