Nabídka studia

Chcete poznat školu, seznámit se se školním vzdělávacím programem a aktivitami školy? Kontaktujte nás a přijďte se podívat. Základní informace o škole naleznete v rubrice PROFIL ŠKOLY.

Pro žáky budoucího šestého ročníku nabízíme třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy (viz rubrika sportovní třídy) nebo třídu s volitelnými předměty s výběrem anglické konverzace, sportovních her, praktik z informatiky nebo domácnosti. Počet žáků přestupujících na naši školu může být omezen z kapacitních důvodů.

Informace k zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 2023/2024

Přijímaní žádostí elektronicky a rezervace konkrétního času:
v systému Zápisy Online od 1. 4. do 13. 4. 2023

Termín zápisu:
pátek 14. dubna 2023 – od 14:00 do 17:00
sobota 15. dubna 2023 – od 9:00 do 11:00

 

Důležité informace:

 • Zápis na naší škole se skládá ze dvou částí – administrativní a motivační (na základě souhlasu zákonného zástupce – s dítětem ve škole).
 • Od 1. 4. do 13. 4. 2023 je nutná registrace dítěte pomocí odkazu ONLINE ZÁPIS na webových stránkách školy. Zákonný zástupce vyplní potřebné údaje pomocí formuláře žádosti, kterou automaticky odešle do systému školy. Na mail zákonného zástupce, který zde vyplní, přijde automatické potvrzení o doručení žádosti. Zároveň při registraci vybere vhodný termín samotného zápisu (na motivační část je tedy nutné během vyplnění žádosti také rezervovat konkrétní čas zápisu s dítětem). Po vyplnění zákonný zástupce vytiskne formulář a přinese v daný termín, tj. 14. nebo 15. 4. 2023 do školy.

S sebou nezapomeňte:

 • rodný list dítěte,
 • vytisknutou žádost z portálu Zápisy Online,
 • svůj OP pro potvrzení správnosti údajů (dle § 36 odst. 5 správního řádu),
 • doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud jste občan státu mimo EU.

Obecné informace k zápisu:

 • K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které k 31. 8. 2023 dovrší 6 let věku; mladší děti lze přijmout pouze na základně patřičných doporučení – Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek.
 • Zákonní zástupci žáka mohou volit školu mimo stanovený školský obvod (daný vyhláškou města). Přednostně jsou ale přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.
 • O přijetí do základní školy rozhodne ředitel školy ve správním řízení; o jeho rozhodnutí budou rodiče informováni v zákonné lhůtě – bude zveřejněn seznam rozhodnutí podle u zápisu přidělených registračních čísel. Rozhodnutí o přijetí bude k dispozici cca od 1. 5. 2023 na sekretariátu školy k vyzvednutí.
 • Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.
 • Zákonný zástupce žáka může žádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí být doplněna doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V případě nedoložení náležitostí žádosti (vyjádření z poradny nebo od lékaře) ředitel školy vyzve žadatele o odstranění nedostatků v přiměřené lhůtě. Žádost o odklad je nutné označit při vyplňování formuláře v systému Zápisy Online.
 • Pro odklad doporučujeme včas kontaktovat poradenská pracoviště v Mladé Boleslavi: PPP Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav, Václavkova 1040 (na 8. ZŠ) nebo případně SPC, Na Celně 2, Mladá Boleslav (součást SŠ, ZŠ, MŠ, DD a SPC Mladá Boleslav).

Kritéria pro přijetí k povinné školní docházce na základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace, Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav:

1. Spádovost – dle obecně závazné vyhlášky – v případě dostatečné kapacity pro děti z nespádového obvodu:
1. Přítomnost sourozence ve škole
2. Docházka do MŠ při ZŠ
V případě nemožnosti aplikace uvedených kritérií rozhoduje los.

Ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat tři první třídy. Kapacita školy je dostatečná.

Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy