Spolek přátel ZŠ a MŠ

Posláním tohoto spolku je podpora spolupráce mezi rodiči a školou. V našem spolku se soustředíme v součinnosti s vedením školy především na podporu účasti žáků školy na různých soutěžích a závodech.

Spolupracujeme na organizaci kulturních a společenských akcí mimo vyučování, podílíme se na rozvoji spolupráce s družebními školami v zahraničí, přispíváme škole a školce na komfortnější a nestandardní učební pomůcky (nebo se podílíme na zprostředkování jejich nákupu, např. u pracovních sešitů), tělovýchovné akce typu plavání, na technické vybavení. Snažíme se pomáhat žákům ze sociálně slabšího prostředí, aby se mohli účastnit společných třídních akcí (výlety, školy v přírodě, lyžařské výcviky).

Toto vše je realizováno osobní účastí s výpomocí nebo finančním zabezpečením. Prostředky z veřejných zdrojů, z kterých se skládá rozpočet školy, totiž nemohou pokrývat tyto činnosti v plné míře. Některé záležitosti si škola dokonce nemůže ani dovolit ze svého rozpočtu platit ze zákona, který preferuje princip bezplatného vzdělávání.

Činnost spolku řídí celoročně zvolená 3 členná rada zvolená rodiči na 5 let. Spolek je financován z několika zdrojů, do kterých jsme zapojeni všichni společně s našimi dětmi: sběr papíru, sběr léčivých bylin, dobrovolné vstupné na akce ve škole, členské příspěvky – dřívější příspěvky do třídních fondů apod.

Členem spolku jsou rodiče z každé třídy – ze základní i mateřské školy. Členové platí členský příspěvek, což je dřívější příspěvek do Fondu SRPŠ a 2x ročně se mohou účastnit členské schůze, která se koná vždy před třídními schůzkami ve sborovně školy.

IČO: 22890360

ČÍSLO ÚČTU: 244917958/0300