Profil školy

Základní škola má dlouholetou tradici jako jedna z nejznámějších škol v regionu. Nachází se na menším mladoboleslavském sídlišti Slavoj v okrajové části města s výbornou dostupností městské hromadné dopravy i dopravy meziměstské. Škola je známá jako šestka nebo sportovka, díky rozšířené výuce tělesné výchovy. Od 1. září 2010 je její součástí i mateřská škola.

Škola podle svého školního vzdělávacího programu podporuje sport a duševní rozvoj žáků s důrazem na vytváření pohodového klima. Kromě rozšířené výuky tělesné výchovy – všeobecné sportovní přípravy s důrazem na atletiku nabízí na druhém stupni v rámci volitelných předmětů např. anglickou konverzaci, praktika z informatiky, sportovní hry nebo domácnost. Partnerem školy je Český atletický svaz. Naše škola úzce spolupracuje s místním atletickým oddílem v rámci sportovního střediska mládeže. Dalším klubem, se kterým škola spolupracuje v rámci volnočasových aktivit, je Florbalová akademie. Školu navštěvuje k 1. 9. 2022 přibližně 700 žáků – je tak téměř kapacitně naplněna.

Škola disponuje kvalitním zázemím v podobě kmenových i odborných učeben – na druhém stupni má většina učitelů svoji odbornou pracovnu. Většina tříd je vybavena dataprojektory, některé učebny pak interaktivní tabulí. Součástí školy je i vlastní jídelna a školní družina. Nadstandardem je víceúčelové sportovní hřiště zahrnující nejen hřiště na míčové hry, běžecký ovál s atletickými sektory, ale i hřiště na plážový volejbal. Nově jsou k dispozici také odborné učebny přírodovědných předmětů a cizího jazyka vzniklé v nástavbě nad jedním z pavilonů. Škola je zapojena do různých projektů – OPVK, OPVV apod.

Ceský atletický svaz

V rámci vzdělávání dbáme nejenom na znalosti, ale i na dovednosti, používáme různé formy výuky. Nedílnou součástí výuky jsou exkurze a školy v přírodě. Vyjíždíme také na sportovní a relaxační pobyty do zahraničí. Vedeme žáky k porovnávání svých výkonů na různých soutěžích. Naši žáci se pravidelně zúčastňují sportovních závodů, kde dosahují mimořádných úspěchů na krajské a republikové úrovni (Pohár rozhlasu, Atletický čtyřboj, Sportovní liga ZŠ – florbal aj.). Výborného umístění dosahují žáci i ve vědomostních soutěžích. Škola se zúčastnila s velkým úspěchem také natáčení soutěžního pořadu České televize Bludiště. Kromě vlastní výuky našich žáků zajišťujeme a pořádáme akce pro nejmenší. Za zmínku stojí sportovní soutěže nebo práce v keramické dílně. Velký ohlas u rodičovské veřejnosti má podzimní putování se Šestkou, Adventní večer před školou nebo netradiční prohlídka školy Hledání skřítka Šesťáčka. Ve spolupráci s řadou organizací nabízíme pestrou skladbu volnočasových aktivit. Nespornou výhodou je skutečnost, že řada těchto kroužků probíhá v odpoledních hodinách v prostorách školy, rodiče nemusí mít obavu o bezpečí svého dítěte. Potřebná péče je věnována také žákům se specifickými poruchami učení. Škola vyučuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu ŠESTKA.

Školní vzdělávací program ŠESTKA je cíleně orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Cílem programu je vytvořit zázemí, které rozvíjí iniciativu žáků a jejich tvořivost. Současně zohledňuje i jejich možnosti. Musí je vybavit vším potřebným pro úspěšný a radostný život. Školní vzdělávací program ŠESTKA navazuje svým pojetím na tradiční zaměření vzdělávání na naší základní škole. Důraz je kladen zejména na tělesnou a sportovní činnost (žáci na prvním stupni mají 3 hodiny tělesné výchovy týdně), na vědomosti a dovednosti ve všeobecně vzdělávacích předmětech a rozvoj klíčových kompetencí. Důraz klademe také na jazykovou vybavenost našich žáků. Od sedmé třídy mají žáci povinný druhý cizí jazyk – němčinu nebo ruštinu. Ani samotný název ŠVP není nahodilý. Vychází z tradičního označení školy v rámci města Mladá Boleslav, které se udrželo v paměti obyvatelů regionu. Vystihuje ovšem také naše priority ve vzdělávání:

 

ŠANCE, ELÁN, SPORT, TVOŘIVOST, KOMUNIKACE, AKTIVITA