Školní parlament

Školní parlament – občanská společnost a škola

Školní parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje jednak zodpovědnost žáku za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci školního parlamentu se pravidelně setkávají na schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávání, školnímu prostředí apod. Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Školní parlament napomáhá spolupráci mezi jednotlivými třídami. Činnost školního parlamentu je součástí Školního vzdělávacího programu ŠESTKA jako průřezové téma Občanská společnost a škola. Snaží se o naplňování cílů školy v oblasti výchovy demokratického občana.

Školní parlament má povinnost:

 • prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy
 • respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování
 • dbát na tradici školy a dbát na její dobrou pověst

Školní parlament má právo zejména:

 • vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti
 • podílet se aktivně na veškerém životě školy
 • přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím

Školní parlament si klade za cíle:

 • zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy
 • předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy
 • připomínat dodržování školního řádu
 • pomáhat s organizací akcí tříd
 • řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy
 • prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy

Stanovy Školního parlamentu ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152:

 1. Školní parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku.
 2. Z každé třídy ve 3. – 9. ročníku se volí jeden zástupce.
 3. Z členů parlamentu se volí jeho předseda, který řídí činnost parlamentu.
 4. Školní parlament se schází alespoň jednou za měsíc nebo dle potřeby.
 5. V případě dvou neomluvených neúčastí přestává být žák členem školního parlamentu.
 6. Školní parlament svolává jeho předseda ve spolupráci s učitelem, jenž vede školní parlament.
 7. Z každého jednání školního parlamentu je proveden zápis vyvěšený na nástěnce.
 8. Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas a návrh je přijat tehdy, když pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.