Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je tvořeno výchovným poradcem, školním psychologem a metodikem prevence. Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby psychologa je písemný souhlas žákova zákonného zástupce. Souhlasu není potřeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka.

Výchovný poradce pro první stupeň

Ing. Kateřina Krejčíková

Telefon: 326 201 913, E-mail: katerina.krejcikova@6zsmb.cz

kancelář vedení školy, 1. patro

Výchovný poradce:

 • pomáhá žákům s výukovými a výchovnými problémy a navrhuje další péči o tyto žáky,
 • poskytuje informace žákům i rodičům o možnostech využití služeb pedagogicko-psychologické poradny a dalších odborných zařízení v prevenci i nápravě výchovných i výukových problémů,
 • podílí se s třídními učiteli nebo speciálním pedagogem na zpracování individuálního plánu pro žáky integrované,
 • ve spolupráci s třídními učiteli sleduje nadané a talentované žáky a navrhuje další péči o ně
  úzce spolupracuje s metodikem prevence sociálně patologických jevů.
Výchovný poradce pro druhý stupeň

Mgr. Veronika Vinšová

Telefon: 326 201 916, E-mail: veronika.vinsova@6zsmb.cz

kabinet na pavilonu A, Florbalová ulice

Výchovný poradce:

 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání,
 • zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli,
 • eviduje nabídku studia ve středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s úřadem práce,
 • pomáhá žákům s výukovými a výchovnými problémy a navrhuje další péči o tyto žáky,
 • poskytuje informace žákům i rodičům o možnostech využití služeb pedagogicko-psychologické poradny a dalších odborných zařízení v prevenci i nápravě výchovných i výukových problémů,
 • podílí se s třídními učiteli nebo speciálním pedagogem na zpracování individuálního plánu pro žáky integrované,
 • ve spolupráci s třídními učiteli sleduje nadané a talentované žáky a navrhuje další péči o ně,
 • úzce spolupracuje s metodikem prevence sociálně patologických jevů.

Školní psycholog

Mgr. Otakar Patočka

Telefon: 326 201 927, E-mail: psycholog6zs@6zsmb.cz

konzultační dny – středa a čtvrtek 08.00 – 16.00

pracovna na chodbě v přízemí u šaten směrem k jídelně

Školní psycholog:

 • pracuje přímo ve škole,
 • poskytuje své služby všem žákům, rodičům i pedagogům a snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží,
 • poskytuje dětem zázemí, kam se mohou obrátit se svými starostmi,
 • věnuje se diagnostické, metodické, podpůrné a terapeutické práci se žáky, pedagogy i rodiči,
 • nabízí pomoc dlouhodobého charakteru i intervenci v aktuálních krizových situacích,
 • nabízí jednorázové konzultace i dlouhodobou pravidelnou spolupráci,
 • pomáhá budovat dobře fungující třídní komunitu a pozitivní klima ve škole.

Rodičům doporučujeme konzultaci si předem telefonicky domluvit.

Informace a citlivé údaje o žácích a jejich rodičích, které se školní psycholog dozví v souvislosti s výkonem své činnosti, jsou důvěrné.

Metodik prevence

Mgr. Veronika Hančová
E-mail: veronika.hancova@6zsmb.cz
učebna 5.C, pavilon C, 1. patro, ulice Lyžařská

Metodik prevence:

Spolupracuje s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Zpracovává preventivní program školy a organizuje projekty zaměřené na prevenci negativních jevů. Napomáhá řešit prvotní projevy nežádoucích jevů a doporučuje další odborná pracoviště.

Dvojjazyčný asistent

Bc. Natálie Košvancová
E-mail: natalie.kosvancova@6zsmb.cz

Dvojjazyčný asistent:

Poskytuje základní nepedagogickou podporu u žáků z Ukrajiny.