Nový školní rok 2021/2022

Vážení žáci a rodiče,

přinášíme informace související se zahájením nového školního roku 2021/2022 a těšíme se na společné aktivity a vzdělávání. Na začátku školního roku doporučujeme a prosíme o kontrolu osobních údajů v EŽK, především kontaktů. Případné změny hlaste prosím třídním učitelům. V rubrice Organizace školního roku jsou zveřejněny termíny prázdnin a volných dnů. Informace ke školním kroužkům bude zveřejněna 6. 9. 2021, nabízeny budou také vybrané volnočasové aktivity organizované cizími subjekty.

MB karty – v průběhu podzimu najede škola (podobně jako některé další) na plný provoz tzv. MB karet, které současní žáci školy již obdrželi a noví žáci je co nejdříve obdrží. Bližší informace budou zveřejněny v samostatném článku a na aktualizovaném webu, prosíme všechny žáky, aby si karty aktivovali ve školní jídelně do 30. 9. 2021, stávající čipové odbavení bude poté zrušeno.

Režim v prvním školním týdnu

 • 1. září 2021 – sraz u svých vyučujících na hřišti školy (přístup podél tělocvičny), ve svých třídách cca 08.00 – 08.45, rodiče a cizí osoby se nebudou pouštět do budovy školy, odchod žáků společný zpět na hřiště,
 • žáci prvního ročníku budou mít sraz před školou, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku a symbolické první zvonění – rodičům prvňáčků bude umožněna společná návštěva prvních tříd za dodržení platného mimořádného opatření (prosíme dle kapacity maximálně dvě osoby k prvňáčkovi), rodiče obdrží přístup do EŽK,
 • ranní školní družina nebude první den v provozu, odpolední družina bude k dispozici první den do 13.00 hodin, agendu školní družiny bude možné řešit u hlavního vchodu do školy cca v 8.45,
 • na oběd budou žáci vpuštěni bočním vchodem do jídelny (oběd se vydává od 9.30 hodin),
 • 2. září 2021 – 1. – 3. hodina (na druhém stupni 1. – 2. hodina) třídnické práce, další vyučování dle rozvrhu (do 3. 9. bez odpoledního vyučování),
 • první ročník má v prvních dnech zvláštní režim (1. 9. a 2. 9. jedna vyučovací hodina, 3. 9. dvě vyučovací hodiny a 6. 9. tři vyučovací hodiny), třídní učitelé si budou žáky odvádět z prostranství před školou celý první týden a druhý týden.

Screeningové testování žáků

 • na základě mimořádného opatření proběhne v termínech 1. září (první třídy 2. září), 6. září a 9. září 2021,
 • čtvrtý a další test bude proveden pouze v případě, pokud by se v rámci testování odhalilo lokální ohnisko nákazy,
 • škola má k dispozici neinvazivní antigenní testy (Genrui BioTech),
 • testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (do 180 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19), případně žák doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě,
 • výše uvedení žáci přinesou hned 1. září potvrzení o očkování nebo výsledek testu (pokud prodělali onemocnění COVID-19 a jsou v ochranné lhůtě, doloží prodělání nemoci lékařskou zprávou, respektive potvrzením o pozitivním testu),
 • v případě testování žáků prvního až třetího ročníku je umožněna asistence při provádění testů zákonnému zástupci – na první testovací den je připravena tělocvična (druhý a třetí ročník 1. 9. 2021), v ostatních případech jídelna školy,
 • ranní družina netestuje, žáci se testují až společně se třídou,
 • doporučujeme těm, co nechtějí využít výše uvedené testy, aby si zařídili testování u vhodné laboratoře a přinesli si potvrzení o negativním výsledku, žákům bude umožněno využít test vlastní, doloží však řádně náležitosti k testu, viz web https://www.edu.cz/covid-19/,
 • ve dnech testování si žáky vyzvedávají třídní učitelé (třídy prvního stupně před školou, druhý stupeň na hřišti).

V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu pobytu ve škole stanovenou ochranu dýchacích test, tj. zdravotnickou roušku nebo respirátor, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních osob, nesmí zpívat, používá vyčleněné hygienické zařízení, v době konzumace potravin a nápojů dodržuje od ostatních žáků rozestup minimálně 1,5m. Uvedená opatření platí po dobu trvání screeningového testování.

Opatření a změny v souvislosti s COVID-19

 • od žáků se před příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti,
 • v budově školy budou podniknuty všechny kroky k tomu, aby škola byla bezpečným prostředím pro vzdělávání dětí (průběžný úklid, dezinfekce, průběžná poučení o hygienických pravidlech a vysvětlování žákům smysl daných opatření apod.),
 • je omezen vstup rodičů a cizích osob do školy – v případě domluvené či náhlé individuální návštěvy pouze s rouškou, prosíme, respektujete pokyny při vstupu do školy (ať už z kanceláře, či od vrátné), využijte komunikační systém školy (školní e-maily, KOMENS v elektronické žákovské knížce),
 • při vstupu do školy je každá osoba (výjimky dle mimořádného opatření) povinna si zakrýt si dýchací cesty ochranným prostředkem dle platného nařízení – žáci nemusí mít ochranu dýchacích cest v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), dále při vzdělávání, když sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; pedagogičtí pracovníci při poskytování vzdělávání,
 • buďte ohleduplní a neposílejte prosím do školy nemocné dítě (nejde jen o COVID-19, ale i o chřipku apod.), škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění – bude však věnovat těmto příznakům zvýšenou míru pozornosti a v případě příznaků neprodleně kontaktuje zákonné zástupce.

Veškerá opatření jsou dána na základě Souboru doporučení MŠMT ČR k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19. Zohledněny jsou personální, prostorové a další podmínky chodu naší školy. Informace naleznete také na portálu MŠMT. Věříme, že uvedená opatření v současné době pochopíte a budete respektovat. Děkujeme.

Za pedagogický sbor vedení školy.

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin na školní rok 2021/2022 se otevře pod následujícím odkazem.

Rozvrh hodin platný po dobu plavání (tj. od 6. 9. 2021) pro třídy 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A a 4.B je k dispozici zde. Plaveckým dnem v Městském bazénu Mladá Boleslav je čtvrtek.

Zařazení žáka do skupin je patrné z rozvrhu v elektronické žákovské knížce nebo z osobního rozvrhu, který žáci obdrží první školní den.

Školská rada – volby


Na základě volebního řádu ředitel školy ustanovuje přípravný výbor voleb do školské rady pro funkční období 2021–2024:

Mgr. Lukáš Krejčík – předseda
Ing. Iveta Dubská
Mgr. Lucie Svárovská

Volby do školské rady:

30. 8. 2021 – pedagogičtí pracovníci (sborovna – v průběhu pedagogické rady)

22. 9. 2021 – zákonní zástupci žáků – vestibul školy (13.30 – 17.00 hodin)

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) paragraf č: 167 a 168 zřizuje zřizovatel na základních školách školskou radu. Školská rada je šestičlenná. Dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy z řad pedagogických pracovníků školy volí pedagogičtí zaměstnanci školy a dva členy z řad zákonných zástupců (rodičů) žáků školy volí zákonní zástupci žáků. Funkční období školské rady je tříleté. Pokud chcete kandidovat do školské rady za zákonné zástupce žáků, informujte o této skutečnosti přípravný výbor prostřednictvím mailu lukas.krejcik@6zsmb.cz do neděle 5. 9. 2021 (s několika řádky o své osobě), aby mohla být zveřejněna listina kandidátů a připraveny volební lístky. Členy rady budou zvoleni dva zástupci rodičů, kteří získají nejvyšší a druhý nejvyšší počet hlasů. Děkujeme za zájem o školní záležitosti.


Školská rada na základě školského zákona: vyjadřuje se k návrhům ŠVP a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, navrhuje jeho změnu, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhuje opatření pro zlepšení, projednává inspekční zprávy ČŠI, podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli a dalším orgánům, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Kandidátní listina zde – zveřejněna 13. 9. 2021

Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy

Aktualizováno 13. 9. 2021