Vážení žáci a rodiče,

přinášíme informace související se zahájením nového školního roku 2021/2022 a těšíme se na společné aktivity a vzdělávání. Na začátku školního roku doporučujeme a prosíme o kontrolu osobních údajů v EŽK, především kontaktů. Případné změny hlaste prosím třídním učitelům. V rubrice Organizace školního roku jsou zveřejněny termíny prázdnin a volných dnů. Informace ke školním kroužkům bude zveřejněna 6. 9. 2021, nabízeny budou také vybrané volnočasové aktivity organizované cizími subjekty.

MB karty – v průběhu podzimu najede škola (podobně jako některé další) na plný provoz tzv. MB karet, které současní žáci školy již obdrželi a noví žáci je co nejdříve obdrží. Bližší informace budou zveřejněny v samostatném článku a na aktualizovaném webu, prosíme všechny žáky, aby si karty aktivovali ve školní jídelně do 30. 9. 2021, stávající čipové odbavení bude poté zrušeno.

Režim v prvním školním týdnu

 • 1. září 2021 – sraz u svých vyučujících na hřišti školy (přístup podél tělocvičny), ve svých třídách cca 08.00 – 08.45, rodiče a cizí osoby se nebudou pouštět do budovy školy, odchod žáků společný zpět na hřiště,
 • žáci prvního ročníku budou mít sraz před školou, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku a symbolické první zvonění – rodičům prvňáčků bude umožněna společná návštěva prvních tříd za dodržení platného mimořádného opatření (prosíme dle kapacity maximálně dvě osoby k prvňáčkovi), rodiče obdrží přístup do EŽK,
 • ranní školní družina nebude první den v provozu, odpolední družina bude k dispozici první den do 13.00 hodin, agendu školní družiny bude možné řešit u hlavního vchodu do školy cca v 8.45,
 • na oběd budou žáci vpuštěni bočním vchodem do jídelny (oběd se vydává od 9.30 hodin),
 • 2. září 2021 – 1. – 3. hodina (na druhém stupni 1. – 2. hodina) třídnické práce, další vyučování dle rozvrhu (do 3. 9. bez odpoledního vyučování),
 • první ročník má v prvních dnech zvláštní režim (1. 9. a 2. 9. jedna vyučovací hodina, 3. 9. dvě vyučovací hodiny a 6. 9. tři vyučovací hodiny), třídní učitelé si budou žáky odvádět z prostranství před školou celý první týden a druhý týden.

Screeningové testování žáků

 • na základě mimořádného opatření proběhne v termínech 1. září (první třídy 2. září), 6. září a 9. září 2021,
 • čtvrtý a další test bude proveden pouze v případě, pokud by se v rámci testování odhalilo lokální ohnisko nákazy,
 • škola má k dispozici neinvazivní antigenní testy (Genrui BioTech),
 • testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (do 180 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19), případně žák doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě,
 • výše uvedení žáci přinesou hned 1. září potvrzení o očkování nebo výsledek testu (pokud prodělali onemocnění COVID-19 a jsou v ochranné lhůtě, doloží prodělání nemoci lékařskou zprávou, respektive potvrzením o pozitivním testu),
 • v případě testování žáků prvního až třetího ročníku je umožněna asistence při provádění testů zákonnému zástupci – na první testovací den je připravena tělocvična (druhý a třetí ročník 1. 9. 2021), v ostatních případech jídelna školy,
 • ranní družina netestuje, žáci se testují až společně se třídou,
 • doporučujeme těm, co nechtějí využít výše uvedené testy, aby si zařídili testování u vhodné laboratoře a přinesli si potvrzení o negativním výsledku, žákům bude umožněno využít test vlastní, doloží však řádně náležitosti k testu, viz web https://www.edu.cz/covid-19/,
 • ve dnech testování si žáky vyzvedávají třídní učitelé (třídy prvního stupně před školou, druhý stupeň na hřišti).

V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu pobytu ve škole stanovenou ochranu dýchacích test, tj. zdravotnickou roušku nebo respirátor, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních osob, nesmí zpívat, používá vyčleněné hygienické zařízení, v době konzumace potravin a nápojů dodržuje od ostatních žáků rozestup minimálně 1,5m. Uvedená opatření platí po dobu trvání screeningového testování.

Opatření a změny v souvislosti s COVID-19

 • od žáků se před příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti,
 • v budově školy budou podniknuty všechny kroky k tomu, aby škola byla bezpečným prostředím pro vzdělávání dětí (průběžný úklid, dezinfekce, průběžná poučení o hygienických pravidlech a vysvětlování žákům smysl daných opatření apod.),
 • je omezen vstup rodičů a cizích osob do školy – v případě domluvené či náhlé individuální návštěvy pouze s rouškou, prosíme, respektujete pokyny při vstupu do školy (ať už z kanceláře, či od vrátné), využijte komunikační systém školy (školní e-maily, KOMENS v elektronické žákovské knížce),
 • při vstupu do školy je každá osoba (výjimky dle mimořádného opatření) povinna si zakrýt si dýchací cesty ochranným prostředkem dle platného nařízení – žáci nemusí mít ochranu dýchacích cest v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), dále při vzdělávání, když sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; pedagogičtí pracovníci při poskytování vzdělávání,
 • buďte ohleduplní a neposílejte prosím do školy nemocné dítě (nejde jen o COVID-19, ale i o chřipku apod.), škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění – bude však věnovat těmto příznakům zvýšenou míru pozornosti a v případě příznaků neprodleně kontaktuje zákonné zástupce.

Veškerá opatření jsou dána na základě Souboru doporučení MŠMT ČR k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19. Zohledněny jsou personální, prostorové a další podmínky chodu naší školy. Informace naleznete také na portálu MŠMT. Věříme, že uvedená opatření v současné době pochopíte a budete respektovat. Děkujeme.

Za pedagogický sbor vedení školy.