Zápis do prvních tříd bude probíhat na základě opatření MŠMT ČR bez přítomnosti dětí v průběhu celého měsíce dubna 2020 a bude se skládat pouze z administrativní části pomocí nástroje ZÁPISY ONLINE.

Zákonný zástupce přihlásí dítě k povinné školní docházce pomocí odkazu ONLINE ZÁPIS na webových stránkách školy. Zde vyplní potřebné údaje pomocí formuláře žádosti, kterou automaticky odešle do systému školy. Na mail zákonného zástupce, který zadá do systému při tomto zápisu, přijde automatické potvrzení o doručení žádosti. Po vyplnění zákonný zástupce vytiskne vyplněný formulář a doručí jedním z následujících způsobů společně s kopií rodného listu dítěte, případně kopií dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud je občan státu mimo EU) podepsaný do školy:
osobně (po domluvě se školou),
poštou,
datovou schránkou (ID – cpcsity),
e-mailem s elektronickým podpisem.

Ve výjimečných případech po domluvě se školou bude možné dohodnout se na tisku vyplněného formuláře ve škole, případně na jeho vyplnění.

Zápis se týká dítěte, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let věku; mladší děti lze přijmout pouze na základně patřičných doporučení – Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce žáka může žádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. O odklad je možné požádat přímo při vyplňování formuláře online zápisu v příslušné položce. Žádost musí být doplněna doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty doloží zákonný zástupce (společně s formulářem) způsobem popsaným výše. V případě nedoložení náležitostí žádosti (očekávaného vzhledem k mimořádné situaci) ředitel školy vyzve žadatele o odstranění nedostatků v přiměřené lhůtě.

Pořadí odevzdaných žádostí nemá vliv na rozhodování ve správním řízení.

Bližší informace a kritéria také v rubrice Nabídka studia.