Statutární město Mladá Boleslav zahajuje tvorbu nové koncepce rozvoje školství

Kvalitní a moderní školství je takové, které svými výukovými metodami, učebními pomůckami a vybavením odpovídá 21. století a které dokáže pružně reagovat na změny ve společnosti a technologický vývoj. Právě takové by mělo být i mladoboleslavské školství. S dosažením tohoto cíle mu má pomoct nová koncepce rozvoje školství, která zmapuje současnou situaci a určí jednotlivé kroky, které pomohou radnici školství co nejefektivněji rozvíjet.

Cílem města je mít jasné plány do budoucna, mít přehled o tom, na jaké investice je potřeba se v příštích letech zaměřit a jaké dílčí oblasti ve školství efektivně zlepšovat, ať se jedná o dostatečnou kapacitu škol a školek, technologické vybavení, dobrý stav stravovacích zařízení, školních sportovišť nebo dobré atmosféry mezi zaměstnanci školství či aktivního zapojování rodičů.

Příprava nové koncepce začne ještě na podzim letošního roku dotazníkovým šetřením. Mladoboleslavské školství chce splňovat ty nejnáročnější představy rodičů a pedagogů a zároveň zacílit na žáky tak, aby pro ně každodenní docházka byla i radostí, ne jen povinností. Dotazníkové šetření je proto zaměřeno právě na ně – učitele, rodiče žáků mateřských a základních škol a žáky ZŠ. Dotazník je striktně anonymní a výstupy z něj budou sloužit pouze pro potřeby tvorby nové koncepce. Prosíme všechny, koho oslovíme s vyplněním tohoto dotazníku a komu na mladoboleslavském školství záleží, aby byli maximálně otevření a upřímní, protože jen tak bude mít dotazníkové šetření smysl a přinese reálný užitek.

Celá koncepce by měla být hotová na jaře příštího roku a bude veřejně dostupná. Koncepci rozvoje školství bude zpracovávat nezávislá společnost AQE advisors, a.s., která se specializuje na strategické plánování pro veřejnou správu a s odborným zpracováním strategických dokumentů má letité zkušenosti.

Vážení rodiče,
dovoluji si vás oslovit v rámci spolupráce se statutárním městem Mladá Boleslav a požádat vás o vyplnění dotazníku. Jedná se o dotazníkové šetření sestavené pro účely tvorby Koncepce rozvoje školství statutárního města Mladá Boleslav, což je dokument, který bude pro příští období určovat směr rozvoje škol a školských zařízení zřizovaných městem. Pro tvorbu koncepce školství je velmi důležitý pohled všech aktérů školství našeho města. Proto prosíme o zapojení i vás, rodiče dětí a žáků mateřských a základních škol. Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak jste jako rodiče spokojeni se školou, do které vaše dítě dochází, co se vám líbí nebo s čím naopak nejste spokojeni. Dotazník je anonymní a jeho online vyplnění vám nezabere víc než 15 minut. Data získaná z dotazníku budou sloužit výhradně pro účely tvorby koncepce rozvoje školství. Získané informace se stanou podkladem a východiskem pro zlepšování řízení a organizace škol Mladé Boleslavi.

Mgr. Petr Dostál, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy

Odkaz na dotazníkové šetření je poslán rodičům do elektronické žákovské knížky. Žáci dotazník vyplní v průběhu vyučování. Odkaz pro rodiče dětí MŠ je na stránkách MŠ.