Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou na mateřských školách zřizovaných městem Mladá Boleslav v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020. Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Pokud je to možné, upřednostněte podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.


Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku najdete na webových stránkách školy – sekce Dokumenty – žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přihlášku s ostatními náležitostmi je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (ID datové schránky cpcsity),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – radmila.hykova@6zsmb.cz,
 • poštou na adresu školy – ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav,
 • osobní podání po předchozí domluvě v kanceláři MŠ – vchod z boční ulice směr ulice Dukelská.


Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Zákonný zástupce v případě, že nemá možnost využít ICT nástroje, si po telefonické domluvě se školou (telefon do kanceláře MŠ – 326 201 917) sjedná osobní návštěvu školy, kde bez přítomnosti dítěte vyplní formulář o zápisu do MŠ a předá škole kopií rodného listu dítěte, kopii očkovacího průkazu a kopii dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU).


Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované,
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.


Další informace
Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

SHRNUTÍ
Termín: 2. 5. 2020 – 16. 5. 2020
K zápisu je potřeba dodat:

 • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (žádost ke stažení na webových stránkách školy),
 • kopii rodného listu,
 • doložení řádného očkování dítěte,
 • kopii očkovacího průkazu,
 • prohlášení, že je dítě řádně očkované (součást žádosti),
 • kopii dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud je občan státu mimo EU).

Zápisu se mohou zúčastnit dle daných kritérií děti, které jsou:

 • státním občanem ČR, který pobývá na území ČR déle než 90 dnů,
 • občanem jiného členského státu EU, který na území ČR pobývá déle než 90 dnů,
 • jiným cizincem, který je oprávněn pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • účastníkem řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Ředitel školy stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst.2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 • Trvalé bydliště v Mladé Boleslavi
 • Povinné předškolní vzdělávání
 • Děti dle věku do naplnění kapacity mateřské školy

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci do 30 dnů ode dne uplynutí posledního dne zápisu, seznam přijatých x nepřijatých dětí pod registračním číslem dítěte bude vyvěšen ve škole i na webových stránkách školy 15 dní. Registrační číslo bude dětem přiděleno odevzdáním žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v den zápisu (zákonný zástupce bude informován odesláním tohoto čísla na e-mailovou adresu nebo bude předáno telefonicky).

Vyhláška statutárního města o obvodech mateřských škol