Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou na mateřských školách zřizovaných Statutárním městem Mladá Boleslav v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 3. května 2021 do 9. května 2021.
Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, vyžaduje situace organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

 • Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona).
 • Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí s právem přednostního přijetí do dané mateřské školy, by podle školského zákona neměla nastávat, ale v praxi se může objevit. Škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií (viz níže).
 • V situaci, kdy škola má dostatečnou kapacitu k přijetí spádových dětí, ale převis zájmu nespádových dětí, přednostně přijímá děti spádové a dále postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.
 • Doporučujeme v případě nutnosti přímé komunikace využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku najdete na stránkách školy.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (ID: cpcsity),
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý email!),
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • osobní podání (dle předchozí domluvy – 326 201 917).

Kromě přihlášky je nutné dodat:

 • kopii rodného listu,
 • doložení řádného očkování dítěte (viz žádost),
 • kopii dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud je občan státu mimo EU).

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Zákonný zástupce v případě, že nemá možnost využít ICT nástroje, si po telefonické domluvě se školou (pondělí a středa 8:00- 11:30) sjedná osobní návštěvu školy, kde bez přítomnosti dítěte vyplní formulář o zápisu do MŠ a předá škole kopií rodného listu dítěte, kopii očkovacího průkazu a kopii dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU). Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby, ale individuální diagnostiku poskytují, a to v souladu s příslušnými epidemiologickými opatřeními. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

Doplňující informace k zápisům do MŠ Stonožka pro školní rok 2021/2022:

Zápisu se může zúčastnit dle daných kritérií dítě, které je:

 • státním občanem ČR, který pobývá na území ČR déle než 90 dnů,
 • občanem jiného členského státu EU, který na území ČR pobývá déle něž 90 dnů,
 • jiným cizincem, který je oprávněn pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • účastníkem řízení o udělení mezinárodní ochrany.


Ředitel školy stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Děti budou přijímány na základě těchto kritérií:

 1. Trvalý pobyt dítěte
 • trvalý pobyt ve školském spádovém obvodě MŠ,
 • trvalý pobyt mimo školský spádový obvod MŠ,
 • trvalý pobyt mimo obec Mladá Boleslav.
 1. Věk dítěte
 • 5,6 let (povinné předškolní vzdělávání, dítě dosáhne 5 ti let do 31. 8. 2021),
 • 4 roky (dítě dosáhne do 31. 8. 2021),
 • 3 roky (dítě dosáhne do 31. 8. 2021),
 • dítě mladší tří let.
 1. Individuální situace dítěte
 • sourozenec již navštěvuje MŠ,
 • sociální znevýhodnění dítěte, přijetí doporučí OSPOD.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci do 30 dnů ode dne uplynutí posledního dne zápisu doporučeně poštou, do datové schránky nebo osobním vyzvednutím v kanceláři MŠ, seznam přijatých x nepřijatých dětí pod registračním číslem dítěte bude vyvěšen ve škole i na webových stránkách školy 15 dní. Registrační číslo bude dětem přiděleno odevzdáním žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v den zápisu (zákonný zástupce bude informován odesláním tohoto čísla na e-mailovou adresu nebo bude předáno telefonicky).

Vyhláška statutárního města o obvodech mateřských škol je zde.

V Mladé Boleslavi dne 23. 3. 2021

Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy