ZÁPIS dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023 se koná ve středu 4. 5. 2022 od 12,30 – 17,00 hodin v kanceláři MŠ.

Zápisu se můžou zúčastnit dle daných kritérií děti, které jsou:

 • státním občanem ČR, který pobývá na území ČR déle než 90 dnů
 • občanem jiného členského státu EU, který na území ČR pobývá déle než 90 dnů
 • jiným cizincem, který je oprávněn pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
 • účastníkem řízení o udělení mezinárodní ochrany

Ředitel školy stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Děti budou přijímány na základě těchto kritérií:

 1. Trvalé bydliště, bydliště v Mladé Boleslavi (spádový obvod)
 2. Povinné předškolní vzdělávání
 3. Děti dle věku do naplnění kapacity mateřské školy
 4. Trvalé bydliště, bydliště v Mladé Boleslavi (nespádový obvod)
 5. Trvalé bydliště, bydliště mimo Mladou Boleslav

U zápisu zákonní zástupci předloží:

 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte
 • Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Potvrzení o očkování dítěte (součást Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání)
 • Cizinci předloží pas (či jiný doklad) s povolením k pobytu

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdrží zákonní zástupci do 30 dnů do vlastních rukou, seznam s registračním číslem dítěte bude vyvěšen ve škole i na webových stránkách školy 15 dní. Registrační číslo bude dětem přiděleno odevzdáním Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v den zápisu.

K zápisu si přineste již vyplněnou žádost o přijetí, kterou naleznete na www.6zsmb.cz v rubrice Dokumenty – Formuláře. Žádost si můžete dopředu vyzvednout i v kanceláři MŠ. Součástí této žádosti je i potvrzení o očkování. Bez tohoto vyjádření, žádost nepřevezmeme.

Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy, Radmila Hyková, vedoucí učitelka