Vážení žáci a rodiče,
rádi bychom vás na začátku školního roku informovali o některých organizačních záležitostech v chodu školy.


Důležité změny a aktuality jsou zveřejněny na webu školy www.6zsmb.cz nebo prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Jako doplněk slouží i stránka sociální sítě facebook nebo instagram, kde naleznete aktuality, fotografie nebo postřehy ze života školy. Systém organizace výuky a aktivit na I. i II. stupni je uveden v sekci Dokumenty na webu školy. Doporučujeme se s těmito pravidly seznámit, neboť poskytují důležité organizační informace. Základní pravidla jsou však uvedena ve školním řádu – prosíme (pokud jste tak ještě neučinili) o stvrzení seznámení vaším podpisem v žákovském zápisníku nebo na lístečku u žáka II. stupně.


Je klíčové, abyste všichni měli doma uložené přístupové údaje (přihlašovací jméno a heslo) do elektronické žákovské knížky systému Bakaláři. A to nejenom v mobilním zařízení, ale i formou zaslaného lístečku. Není den, abychom negenerovali někomu nové údaje. To platí i pro žáky, kteří mají svůj účet od čtvrtého ročníku. V EŽK naleznete všechny možné informace týkající se klasifikace, akcí, změn v rozvrhu, učiva, výukových zdrojů nebo komunikační systém školy (KOMENS). Rádi bychom vás ještě jednou poprosili o kontrolu osobních údajů (viz elektronická žákovská knížka). V případě jakékoli změny kontaktujte třídního učitele. Nejdůležitější jsou kontaktní údaje.


V současné době je realizována anketa (v lístečkové podobě) o vybavenosti žáků během případné distanční výuky. Děkujeme všem za vyplnění. Škola intenzivně pracuje na aktivaci platformy MICROSOFT TEAMS, kterou bychom během případné dálkové výuky chtěli zavést.


Omlouvání absence je možné pouze prostřednictvím EŽK nebo nově při odevzdání originální žádosti o samostatném odchodu během vyučování. Výjimečně je možné zažádat o náhradní omluvný list.


Nový školní rok 2020/2021 je bohužel, tak jako předchozí, ovlivněn epidemiologickou situací v souvislosti s COVID-19. Prosíme, abyste dodržovali nastavená opatření, která vychází z doporučení hrnoucích se na školu z různých stran, ačkoli se vám mohou zdát přehnaná, nepříjemná, nebo máte na současné dění jakýkoli názor. Stejně tak je nutné respektovat pokyny a opatření centrálních orgánů státní správy. Ve škole neustále připomínáme dodržování hygienických pravidel (mytí rukou, desinfekce, respektování osobního prostoru, nošení ochranných pomůcek), trávení přestávek, obědů v rámci třídních skupinek apod. V případě výskytu pozitivních případů nemoci COVID-19 spolupracujeme s KHS Středočeského kraje. Prosíme, abyste respektovali jejích pokynů, které můžeme zprostředkovat. Buďte prosím ohleduplní a neposílejte do školy nemocné dítě (nejde jen o COVID-19, ale i o chřipku, nachlazení apod.). Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění – bude však dle pokynů tzv. manuálu MŠMT ČR věnovat těmto příznakům zvýšenou míru pozornosti a v případě příznaků neprodleně kontaktuje zákonné zástupce. Na základě doporučení hygieny nebude možný výdej jídla do vlastních nádob a jídlonosičů (v případě prvního dne neplánované nepřítomnosti). Stravu si lze odnést v jednorázových boxech za 6,- Kč (platba v hotovosti při vyzvedávání oběda v kanceláři jídelny).


Službu na vrátnici jsme rozšířili o celodenní provoz. Paní vrátná nejenom uvede nevyhnutelné návštěvy nebo zkontaktuje patřičné zaměstnance, ale také provede dohled nad odchodem žáků z odpolední školní družiny. Školní družina umožní vyzvedávat děti pouze ve vybraný čas daný vnitřním řádem školy, a to od 12.30 do 13.30 a od 14.30 do 16.30 hodin. Mimo tento čas zařízení nefunguje. V případě že na váš požadavek při vyzvedávání dítěte nikdo nereaguje, bývá školní družina ve školní jídelně. Zde může docházet vlivem velkého množství žáků ke zdržení. Paní vychovatelky mohou na požadavek reagovat až po návratu z oběda. O důležitých záležitostech družiny jsou rodiče také informováni opakujícím se textem na obrazovce u vchodu.


V současné době jsou pozastaveny všechny školní akce organizované MŠMT ČR včetně závodů Asociace školních sportovních klubů. Bohužel tak v tuto chvíli nemůžeme navázat na sportovní republikové úspěchy z minulých období. Hromadné společné akce jsme omezili, personálně však zajišťujeme doprovod na sportovní akce ve spolupráci s AC Mladá Boleslav, neboť jsou součástí rozšířené výuky tělesné výchovy na druhém stupni a jsou naší prioritou.


V tomto školním roce realizujeme vybrané sběrové akce – stále je možné nosit drobné elektrospotřebiče, vybité baterie, byliny, pomerančovou kůru. Vedle tělocvičny stojí kontejner na staré ošacení. V tuto chvíli je pozastavený charitativní sběr hliníkových plechovek, nesbíráme ani plastová víčka. O sběru papíru zatím neuvažujeme.


Omlouváme se také za dočasný diskomfort v jídelně nebo v oblasti volnočasových aktivit. Jejich omezení souvisí především s personální situací, nikoli s naší neochotou a obavou školní kroužky otevřít. Naše škola je zapojena do projektu – výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ, ve kterém nabízíme doučování, a také do realizace pedagogické intervence pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to s sebou mimo jiné nese zvýšené personální nároky.


Děkujeme všem. Rádi bychom byli i nadále školou s pohodovým školním klimatem, efektivním vzděláváním a společným partnerstvím žáků, rodičů a pedagogů.


20. 9. 2020

Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy