Na základě volebního řádu ředitel školy ustanovuje přípravný výbor voleb do školské rady pro funkční období 2021–2024:

Mgr. Lukáš Krejčík – předseda
Ing. Iveta Dubská
Mgr. Lucie Svárovská

Volby do školské rady:

30. 8. 2021 – pedagogičtí pracovníci (sborovna – v průběhu pedagogické rady)

22. 9. 2021 – zákonní zástupci žáků – vestibul školy (13.30 – 17.00 hodin)

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) paragraf č: 167 a 168 zřizuje zřizovatel na základních školách školskou radu. Školská rada je šestičlenná. Dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy z řad pedagogických pracovníků školy volí pedagogičtí zaměstnanci školy a dva členy z řad zákonných zástupců (rodičů) žáků školy volí zákonní zástupci žáků. Funkční období školské rady je tříleté. Pokud chcete kandidovat do školské rady za zákonné zástupce žáků, informujte o této skutečnosti přípravný výbor prostřednictvím mailu lukas.krejcik@6zsmb.cz do neděle 5. 9. 2021 (s několika řádky o své osobě), aby mohla být zveřejněna listina kandidátů a připraveny volební lístky. Členy rady budou zvoleni dva zástupci rodičů, kteří získají nejvyšší a druhý nejvyšší počet hlasů. Děkujeme za zájem o školní záležitosti.


Školská rada na základě školského zákona: vyjadřuje se k návrhům ŠVP a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, navrhuje jeho změnu, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhuje opatření pro zlepšení, projednává inspekční zprávy ČŠI, podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli a dalším orgánům, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Kandidátní listina zde – zveřejněna 13. 9. 2021

Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy

Aktualizováno 13. 9. 2021