Aktualizováno 15. 1. 2021

První až druhý ročník

Od 4. 1. 2021 bude umožněna osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku dle rozvrhu. Školní družina má provozní dobu od 06.00 hod. do 16.30 hod. a navazuje na vyučování. Žáci jsou zařazeni do oddělení dle třídy. Autobus Školáček nejezdí. Sraz ráno v 07.40 v třídních skupinkách před školou.

Třetí až pátý ročník

Třídy třetího až pátého ročníku pokračují na denní bázi s výukou profilových předmětů (ČJ, M a také jedné on-line hodiny AJ) v prostředí TEAMS – součástí distanční výuky je také prvouka, přírodověda nebo vlastivěda. Rozsah výuky bude opět stanoven s ohledem na fyziologické možnosti a potřeby dětí. Rozvrh v EŽK nebude přesně odpovídat skutečnému stavu, slouží především pro zápis učiva do třídní knihy. Průběžné informace od třídních učitelů nebo vyučujících AJ naleznou rodiče v EŽK (Bakaláři).

Od 18. 1. 2021 upravujeme a optimalizujeme rozvrh pro žáky 3. – 5. ročníku. Rozvrh on-line hodin je zde.

Šestý až devátý ročník

Na druhém stupni bude od 4. 1. 2021 realizována distanční výuka opět dle upraveného rozvrhubarevně označené hodiny budou realizovány on-line v prostředí TEAMS. V případě neúčasti je nutné tuto absenci omluvit přímo třídnímu učiteli. Ostatní hodiny jsou v rozvrhu uvedeny jako samostudium – v souvislosti s domluvenou zadanou prací navazující na on-line hodiny. V případě neodevzdání vybrané práce bude vyžadována omluvenka danému vyučujícímu.

V případě možné rotační výuky pro 6. – 8. ročník nastoupí k prezenční výuce do školy jako první třídy 7.A, 8.A, 8.B, 8.C a 8.D bez ohledu na předchozí kalendář. Pro lepší přehlednost jsou týdny v EŽK nově označeny jako liché a sudé dle kalendáře.

Od 11. 1. 2021 upravujeme rozvrh pro žáky druhého stupně – do on-line vyučování jsou přidány hodiny výchovy k občanství.

Jídelna

Vzhledem k přítomnosti prvňáků a druháků se mohou ve školní jídelně stravovat prezenčně pouze tito žáci. Ostatní žáci mají nárok na dotovaný oběd, ale mohou si stravu odebrat prostřednictvím výdejního okénka (dveří do školní jídelny) v boxech. V případě zájmu je nutné si oběd přihlásit.

Dle domluvy s vyučujícím je možné využít úložiště materiálů v tištěné podobě v připravených boxech (pro výdej i odevzdání), které jsou k dispozici dle provozní doby vrátnice (10.00 – 16.00 hod.). Upozorňujeme, že distanční výuka je povinná, pro všechny žáky platí podmínky omlouvání stanovené školním řádem. Prosíme rodiče, aby opět nastavili společně s dětmi systém přípravy na vyučování. Děkujeme všem za spolupráci.