OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ PRVNÍHO STUPNĚ VE ŠKOLE

 • osobní přítomnost žáků prvního stupně na vyučování je možná od 25. 5. 2020,
 • vzdělávací aktivity budou probíhat pravidelně každý pracovní den od 08.00 hod. do 15.00 hod. pro žáky prvního až třetího ročníku (a to v dopoledním bloku do 11.40 hod. a po obědě v odpoledním bloku), a od 08.00 hod. do 12.30 hod. pro žáky čtvrtého až pátého ročníku,
 • způsob vyzvedání žáků bude upřesněn,
 • zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději 17. 5. do 16.00 hodin zasláním přihlášky třídní učitelce mailem nebo přes BAKALÁŘI – KOMENS (u 1. – 3. ročníku s informací, zda má zájem i o odpolední blok), na pozdější žádosti nebude brán zřetel – nelze tedy přihlásit žáka dodatečně v průběhu vzdělávání,
 • zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení (o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění) a seznámení; čestné prohlášení odevzdá žák při prvním příchodu do školy,
 • vyučování bude realizováno ve skupině s maximálním počtem 15 žáků (přesné složení skupin bude záviset na počtu přihlášených žáků a po dobu vzdělávacích aktivit bude neměnné), nelze tedy zaručit, že žák bude mít svou třídní paní učitelku,
 • ranní družina není v provozu,
 • žáky si před školou vyzvedává pověřený pracovník školy, vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,
 • důraz během dopoledního bloku bude na vzdělávací aktivity, které škola realizuje při „výuce na dálku“; tělesná výchova není realizována, žákům však budou umožněny relaxační aktivity venku v areálu školy,
 • každý žák má s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky; žáci nosí ve společných prostorách roušky (rouška není nutná ve třídě při splnění předem daných podmínek), žák je povinen dodržovat hygienická pravidla, s příznaky infekce dýchacích cest nesmí žák do školy vstoupit,
 • v případě nepřítomnosti je nutné žáka omluvit (pro zjednodušení platí pravidla omlouvání dle školního řádu – absence žáka se však vede jako nezapočtená),
 • stravování bude v prvním týdnu od 25. 5. zajištěno pouze studenou formou, poté bude teplé stravování nabídnuto v závislosti na počtu přihlášených dětí (v případě většího množství přihlášených žáků nejsme totiž schopni dodržet hygienické normy a standardy teplého stravování) – přihlásit je nutné individuálně elektronicky nebo v kanceláři jídelny (možnost přihlášení oběda je nejpozději do pátku 22. 5. 2020 do 13.00 hod., telefon 326 201 919),
 • žáci, kteří nenastoupí do školy, budou dle domluvy s jednotlivými vyučujícími vzděláváni distanční formou,
 • připomínáme, že je mimo školu nutné dodržovat platná krizová a mimořádná opatření.

Ředitel školy může (podle podmínek školy, tj. dosavadního počtu žáků ve skupině) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být dodržena neměnnost skupin. V případě zájmu kontaktujte třídní učitelku.

Od 1. 6. 2020 je zajištěn pro přihlášené žáky prvního stupně teplý oběd. V souvislosti s tímto opatřením upozorňujeme na časy obědů jednotlivých ročníků – I. ročník od 11.15 (konec vyučování však nejdříve v 11.40), II. ročník od 11.40, III. ročník od 12.05, IV. ročník od 12.30 a V. ročník od 12.50. Děkujeme za pochopení. Přihlašování oběda je zcela v režii rodičů.

Doplněno dne 28. 5. 2020 na základě informací MŠMT ČR