Žáci osmého ročníku se v rámci předmětu chemie zúčastnili exkurze ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka Praha, založeném v období 1. republiky. Poutavě nám činnost této instituce přiblížil RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. Žáci postupně prošli část, kde je na modelech vodních toků zjišťováno, jaké negativní dopady může mít rozsáhlá povodeň, jak důležité je s vodou správně hospodařit, jak měřit průtoky na vodních tocích a jak správně stavět velká vodní díla. Další důležitou činností je ochrana vodních zdrojů před znečištěním, ochrana před nadměrným odběrem vody a poklesem vodních hladin. Velkým úkolem je také ochrana vodních ekosystémů a posuzování okolních vlivů na ně. Velmi zajímavá byla část analytického měření různých látek v odpadních vodách. Pomocí těchto metod se dají stanovit i velmi malá množství drog v odpadní vodě nebo nárůst různých látek, které mohou mít vliv na naše zdraví nebo na vznik epidemií. V poslední části potom žáci viděli zařízení, které se schopno z odpadní vody udělat téměř vodu „pitnou“.