Profil školy

 

Základní škola má dlouholetou tradici jako jedna z nejznámějších škol v regionu. Nachází se na menším mladoboleslavském sídlišti Slavoj v okrajové části města s výbornou dostupností městské hromadné dopravy i dopravy meziměstské. Škola je známá jako šestka nebo sportovka, díky rozšířené výuce tělesné výchovy. Od 1. září 2010 je její součástí i mateřská škola. 


Škola podle svého školního vzdělávacího programu podporuje sport a duševní rozvoj žáků s důrazem na vytváření pohodového klima. Kromě  rozšířené výuky tělesné výchovy - všeobecné sportovní přípravy s důrazem na atletiku a florbal, nabízí v rámci volitelných předmětů např. estetickou výchovu, informatiku i přírodovědná praktika. Trvale spolupracuje s Českým atletickým svazem a Florbalovou akademií. Naše škola je zařazena do projektu Intenzifikace činnosti sportovních tříd MŠMT ČR. Základní školu navštěvuje k 1. 9. 2017 přibližně 700 žáků - je tak kapacitně naplněna. 

ŠkolaŠkola disponuje kvalitním zázemím v podobě kmenových i odborných učeben – na druhém stupni má většina učitelů svoji odbornou pracovnu. Některé učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí. Součástí školy je i vlastní jídelna a školní družina. Nadstandardem je nové víceúčelové sportovní hřiště zahrnující nejen hřiště na míčové hry, běžecký ovál s atletickými sektory, ale i hřiště na plážový volejbal. Sportovní areál byl slavnostně otevřen 20. 5. 2008. Škola je zapojena do různých projektů - OPVK, Cestou přírodovědných a technických oborů aj. 

ŠkolaV rámci vzdělávání dbáme nejenom na znalosti, ale i na dovednosti, používáme různé formy výuky. Nedílnou součástí výuky jsou exkurze a školy v přírodě. Vyjíždíme také na sportovní a relaxační pobyty do zahraničí. Vedeme žáky k porovnávání svých výkonů na různých soutěžích. Sportovní třídy se pravidelně zúčastňují sportovních závodů, kde dosahují mimořádných úspěchů (Pohár rozhlasu sportovních tříd aj.). Výborného umístění dosahují žáci i ve vědomostních soutěžích. Škola se zúčastnila s velkým úspěchem také natáčení soutěžního pořadu České televize Bludiště. Kromě vlastní výuky našich žáků zajišťujeme a pořádáme akce pro nejmenší. Za zmínku stojí sportovní soutěže nebo práce v keramické dílně. Velký ohlas u rodičovské veřejnosti má podzimní putování se Šestkou, Adventní večer před školou nebo netradiční prohlídka školy Hledání skřítka Šesťáčka. Ve spolupráci s řadou organizací nabízíme pestrou skladbu volnočasových aktivit. Nespornou výhodou je skutečnost, že řada těchto kroužků probíhá v odpoledních hodinách v prostorách školy, rodiče nemusí mít obavu o bezpečí svého dítěte. Potřebná péče je věnována také žákům se specifickými poruchami učení. Škola vyučuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu ŠESTKA. 

ŠkolaŠkolní vzdělávací program ŠESTKA je cíleně orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Cílem programu je vytvořit zázemí, které rozvíjí iniciativu žáků a jejich tvořivost. Současně zohledňuje i jejich možnosti. Musí je vybavit vším potřebným pro úspěšný a radostný život. Školní vzdělávací program ŠESTKA navazuje svým pojetím na tradiční zaměření vzdělávání na naší základní škole. Důraz je kladen zejména na tělesnou a sportovní činnost (nejenom pro informace uvedené zde), na vědomosti a dovednosti ve všeobecně vzdělávacích předmětech a rozvoj klíčových kompetencí. Důraz klademe také na jazykovou vybavenost našich žáků. Od sedmé třídy mají žáci povinný druhý cizí jazyk - němčinu nebo ruštinu. Ani samotný název ŠVP není nahodilý. Vychází z tradičního označení školy v rámci města Mladá Boleslav, které se udrželo v paměti obyvatelů regionu. Vystihuje ovšem také naše priority ve vzdělávání:

Š ANCE, E LÁN, S PORT, T VOŘIVOST, K OMUNIKACE, A KTIVITA

 

VÝUKA NA DRUHÉM STUPNI A JEJÍ ORGANIZACE:

Škola uskutečňuje podle svého školního vzdělávacího programu rozšířenou výuku tělesné výchovy nebo výuku ve třídách s volitelnými předměty (formou ročních kurzů) – zařazení do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy je závazné pro období druhého stupně (přestupy jsou možné pouze ze závažných důvodů – např. zranění apod.).


Výběr volitelného předmětu je realizován na jaře a je závazný pro následující školní rok, stejně totéž platí i pro výběr druhého cizího jazyka od sedmé třídy. Přestup v průběhu roku není možný.

Žáky se snažíme vést k samostatnosti a zodpovědnosti za své rozhodování. Žáci by si měli sami doplňovat učivo v případě absence, zjistit si chybějící úkoly apod.


Výuka toho času je realizována především v odborných učebnách – v třídách jednotlivých vyučujících; žáci se často stěhují – je nutné, aby byli pečliví a dávali si pozor na své věci (žáci si po sobě místo uklízejí a kontrolují). Každá třída má však danou kmenovou třídu, kde probíhají třídnické aktivity nebo třídní schůzky.


Žáci musí dodržovat školní řád a v něm nastavená pravidla – týkající se omlouvání, trávení přestávek mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, vzájemných vztahů, slušného chování apod.

Žáci mají k dispozici studovnu – jsou zde počítače připojené k síti a encyklopedie – žáci se tak nemohou vymlouvat, že nemohli vypracovat zadanou práci z technických důvodů.

Výuka tělesné výchovy se v některých třídách uskutečňuje v nové sportovní hale (u 5. ZŠ). V případě pozdního příchodu na vyučování je nutné zajistit samostatný příchod žáka (viz souhlas rodičů).

Po skončení vyučování žáci opouští školu, dozor ve vestibulu je přítomný do 14.00 hod., studovna dle otevírací doby.

Škola se snaží o pořádání společných aktivit pro všechny žáky druhého stupně, které slouží pro vzájemné poznání a upevnění kamarádských vztahů mezi všemi žáky.

Žáci mají k dispozici šatní skříňky – jejich užívání se řídí samostatnými pravidly.

Žákovská knížka je vedena v elektronické podobě – veškeré akce jsou také tímto způsobem prokazatelně oznamovány. Manuál k elektronické žákovské knížce je k dispozici na webu.

Za včasné omlouvání absence je zodpovědný žák a jeho zákonný zástupce. Omlouvání musí být v souladu se školním řádem a musí být realizováno vždy prostřednictvím žákovské knížky. Opuštění budovy školy žákem bez osobního vyzvednutí je možné pouze na základě vyplněné oficiální žádosti, která je k dispozici na webu školy, nebo si ji žák předem vyzvedne u svého třídního učitele. Jiná forma uvolnění během vyučování není možná!

V případě předem známé absenci (dovolená apod.) je nutné oznámit nepřítomnost třídnímu učiteli (není nutná žádost), rodiče pak pouze absenci omluví prostřednictvím žákovské knížky. V případě takovéto absence jsou žáci i rodiče upozorněni na povinnost doplnit si včas chybějící učivo, a v případě nedostatečných podkladů pro hodnocení díky zvýšené absenci na možné neklasifikování z daného předmětu.

V předmětu tělesná výchova se nepočítá do aktivní účasti přítomnost bez cvičebního úboru.

V případě nemoci nebo jiné absence žádá žák nebo rodič o učivo konkrétního učitele (nikoli třídního) pomocí elektronické žákovské knížky nebo e-mailu. Veškeré kontakty jsou na webu školy. Uvedená skutečnost je dána z praktického důvodu – třídní učitel se díky své vytíženosti nemusí s daným vyučujícím denně potkat, nebo by žádal zbytečně o to, co zrovna není potřebné.

Suplování a změny rozvrhu včetně umístění jsou k dispozici v elektronické žákovské knížce, na webu školy nebo na nástěnce ve škole. Je nutné sledovat rozmístění i skupiny, kterých se změna týká.

Žáci mají možnost půjčit si vybrané knihy ve školní knihovně.

Při tvorbě referátů platí pravidla školy – jsou k dispozici na webu školy nebo u jednotlivých vyučujících.

Ve škole je k dispozici výchovný poradce i školní psycholog.

K dispozici je i omezený přístup na web pomocí WI-FI připojení – po přístup na síť platí stejná pravidla jako v počítačové učebně.

Součástí školy je i jídelna s nabídkou dvou druhů obědů.

Žáci se mohou vyjadřovat k chodu školy prostřednictvím školní samosprávy – žákovského parlamentu. 

 

Hymna školy:

 
Zřizovatel školy: Statutární město Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav
 

Škola má partnerskou školu na Slovensku - Základní školu Jána Kupeckého v Pezinku.

Informace o společných aktivitách mezi školami si můžete přečíst zde v Malém almanachu o velké spolupráci. 

 


Článek pochází z webu Základní škola a Mateřská škola http://www.6zsmb.cz