1 2 3 4 5 6 7
Kontaktní údaje
Základní škola a Mateřská škola
Mladá Boleslav
Jilemnického 1152,
293 01 Mladá Boleslav
Telefon: +420 326 201 911
Fax: +420 326 321 372
E-mail:
Web: http://www.6zsmb.cz
IČ: 75 034 034
SmartClass+ ze školy
SmartClass+ z domova
Partnerská škola
ZŠ Kupeckého
Přihlášení pro učitele
Uživatel:
Heslo:

Datum a svátek
Pátek, 18. října 2019
Svátek slaví Lukáš,
zítra Michaela
Předpověď počasí

Předpověď z webu METEOPRESS.
Projekty
 
Informace
 
 
 
 
Informace o akcích mateřské školy a další zprávy naleznete také na www.facebook.com/StonozkaMS.
 
 


 
 
 

Základní  škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

Č.j.: 339/10

Účinnost od: 1.9.2010

Spisový znak : 2.1

Skartační znak: A

Změny:

ŠKOLNÍ ŘÁD

I.Úvodní ustanovení

Obsah školního řádu je vymezen:

·     Zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění…624/2006 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

·     Vyhláškou č. 14/2005 Sb. ve znění 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání

·     Zákonem č. 258/2000 Sb. ve znění 264/2006 Sb., o ochraně veřejného zdraví

·     Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů

·     Zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů

II. Údaje o zařízení

·     Zřizovatelem školy: Statutární město Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, 29349 Mladá Boleslav, IČ: 0023895

·     Provozovatelem školy: Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, IČ: 75034034, příspěvková organizace,

·     telefon: 733486076

školní jídelna: 326321426

e-mail: radmila.hykova@6zsmb.cz

·     Typ zařízení: celodenní péče

·     Provoz školy: 6,00 – 17,00 hodin

·     Stanovená kapacita: 110 dětí

 Provoz mateřské školy bývá přerušen v období vánočních a části letních prázdnin. V měsících červenec a srpen je škola uzavřena pět týdnů. Náhradní provoz zajišťují mateřské školy v okolí. Přerušení nebo omezení provozu školy s určením náhradního provozu oznámí ředitel školy zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem a zabezpečí pobyt dítěte v jiné MŠ. 

III. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

1.    Přijímací řízení:

·     místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem, veřejnost je informována prostřednictvím plakátů umístěných v okolí mateřské školy či na našich webových stránkách.

·     k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti zpravidla ve věku od tří do šesti let ( § 34, odst.1, Školský zákon)

·     ředitel školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ( § 50,zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

·     k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo  se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

·     k předškolnímu vzdělávání se také přijímají děti, které nejsou státními příslušníky ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, popřípadě, pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR a zákonní zástupci dítěte tuto skutečnost prokáží

·     přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ( § 34, odst.4, Školský zákon )

·     přijímání dětí se řídí kritérii, která stanovuje ředitel školy po dohodě se zřizovatelem

·     o zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy mateřské školy rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko – psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření ( § 34, odst.6, Školský zákon )

·     žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci  při přijímacím řízení

·     zákonní zástupci předávají  řediteli školy či jiné pověřené osobě vyplněnou dokumentaci dítěte ve stanoveném termínu

·     ředitel školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení, toto rozhodnutí vydá osobním předáním a písemným potvrzením zákonným zástupcům do 30 dnů od podání žádosti

·     děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy ( §34, odst.7, Školský zákon )

·     všem nově příchozím dětem se stanovuje zkušební pobyt v trvání třech měsíců ( pokud by dítě nezvládlo adaptaci v mateřské škole jak po stránce zdravotní, psychické nebo sociální, může být z kolektivu vyřazeno a to ve spolupráci s pediatrem a pedagogicko – psychologickou poradnou )

2.     Nástup do MŠ, adaptace:

·     při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy nebo jeho zástupce po dohodě se zákonným zástupcem dítěte den nástupu do MŠ a délku pobytu v MŠ

·     při nástupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim

·     v den nástupu zákonní zástupci odevzdají písemné prohlášení, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření a že dítě nepřišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí

3.     Ukončení předškolního vzdělávání:

Ředitel školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy, a to po dohodě se zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění zákonných zástupců dítěte, jestliže :

·     se dítě bez omluvy zákonných zástupců nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

·     zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání k nápravě bylo neúspěšné

·     jednání a chování zástupců dětí vůči zaměstnancům školy je hrubé a urážlivé

·     v případě, že si zástupce dítěte své dítě opakovaně vyzvedne po skončení provozní doby školy, tj. po 17. hodině, bez omluvitelných důvodů

·     ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

·     zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady

Docházku do MŠ lze ukončit na vlastní žádost zákonných zástupců dítěte.

Docházka dítěte do MŠ je automaticky ukončena nástupem dítěte do ZŠ.

·     při odkladu povinné školní docházky dítěte je zákonný zástupce dítěte povinen předat vedoucí učitelce MŠ nejpozději do 31.8. příslušného školního roku rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu, v opačném případě nemůže dítě MŠ navštěvovat a docházka mu bude ukončena 

IV. Provozní řád

·     provoz MŠ je celodenní od 6,00 – 17,00 hodin

·     rodiče mohou děti přivádět do 8,30 hodin, výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím rodič nenaruší výchovně vzdělávací proces ve třídě

·     rodiče ( nebo jimi pověřená osoba ) předají osobně dítě učitelce na prahu třídy, kde učitelka přejímá za dítě odpovědnost, nestačí dítě pouze doprovodit do šatny či do budovy školy

·     rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hodin a to telefonicky, osobně či e-mailem, následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne stejným způsobem

·     provoz mateřské školy bývá přerušen z části v měsíci červenci či srpnu z důvodu nutné údržby, oprav a čerpání dovolené zaměstnanců školy, rozsah omezení nebo přerušení provozu stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně dva měsíce předem

·     provoz školy může být omezen i v jiném období – např. v období vánočních svátků, informace o omezení či přerušení provozu zveřejní ředitel školy neprodleně po projednání se zřizovatelem

·     v mateřské škole předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním

·     zapsané děti jsou rozděleny do čtyř tříd smíšeného věku

1.třída – MOTÝLCI  ( 3 – 6 let )

2.třída -  BERUŠKY  ( 3 – 6 let )

3.třída -  VČELIČKY ( 3 - 6 let )

4.třída -  ČMELÁČCI ( 3 –6 let )

·     režim dne je stanoven tak, aby se dal pružně měnit podle činností a akcí s dětmi,    trvale je stanovena doba oběda a odpočinku dětí

·     vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu  „Co se děje právě, po celý rok v trávě“ , který je zpracován  podle podmínek školy a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání

·     školní vzdělávací program vydává ředitel školy a je zveřejněn na přístupném místě v mateřské škole

·     každá třída pracuje podle vlastního „Třídního vzdělávacího programu“, který vychází ze Školního vzdělávacího programu, rodiče mohou na vyžádání na třídách do tohoto programu nahlédnout

·     pobyty dětí venku se realizují podle počasí většinou na školní zahradě nebo v blízkém okolí MŠ ( lesopark Štěpánka, sportovní areál ZŠ, vycházky do okolí )

·     mateřská škola umožňuje dětem účastnit se různých kulturních, společenských a pohybových aktivit a soutěží, s plánem aktivit jsou rodiče pravidelně seznamovány

·     děti společně se zaměstnanci mateřské školy mohou využívat i prostor ZŠ – keramickou dílnu, tělocvičny, sportovní areál, učebnu s interaktivní tabulí (doba pobytu je stanovena po dohodě s ředitelem školy)

V. Bezpečnost a ochrana dětí

·     dohled nad bezpečností dětí v mateřské škole vykonávají pedagogické pracovnice po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole od předání dítěte zákonným zástupcem nebo jím pověřenou osobou, až do doby, kdy je pedagogická pracovnice předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě, předat dítě pověřené osobě lze jen na základě zmocnění na vyzvedávání dítěte 

·     k předávání dítěte dochází na prahu třídy nebo na školní zahradě, při předávání na školní zahradě musí rodič dojít až k pedagogické pracovnici a zde si dítě převzít

·     mateřská škola se z bezpečnostních důvodů uzamyká v 8,45 hod. a je zamčena po celé dopoledne až do doby vydávání dětí, rodiče jsou povinni zazvonit a vyčkat odzvonění dveří

·     rodiče předávají dítě do mateřské školy zdravé, zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za porušování Školního řádu

·     léky a léčebné prostředky (kapky, masti, léky) v mateřské škole nepodáváme

·     vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole, po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě zpět do mateřské školy s potvrzením od lékaře, které nám zaručí plné zdraví dítěte

·     při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče ihned telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout

·     předávací zónu (rodič x pedagog) tvoří vstup z chodby do třídy

·     pedagogické pracovnice ve třídách průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování a zacházení s hračkami, předměty, nářadím, náčiním a sportovními pomůckami ve třídě i při pobytu venku

·     průběžně je také seznamují s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě     (viz § 5, odst.1, Vyhláška č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání)

·     všechna poučení o bezpečnosti dětí zapisují pedagogické pracovnice do třídních knih

·     k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku mimo mateřskou školu odpovídá jedna pedagogická pracovnice za bezpečnost nejvýše 20 dětí, při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (sportovních, tématických vycházkách, návštěvách divadel, výstav apod.) určí vedoucí učitelka MŠ k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického nebo jiného pracovníka školy (viz §5, odst.2 a 3, Vyhláška č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání)

·     při vzdělávání dětí dodržují pedagogické pracovnice pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně právní legislativa

·     při specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogické pracovnice následující zásady:

a)     při používání ostrých nástrojů při pracovních a výtvarných činnostech vykonávají dozor výhradně pedagogické pracovnice

b)     před cvičením a jinými pohybovými aktivitami kontrolují pedagogické pracovnice, zda prostory k těmto aktivitám jsou dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a před použitím tělocvičného nářadí a náčiní kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

c)     pedagogické pracovnice mají také povinnost zkontrolovat herní prvky na školní zahradě

d)     pedagogické pracovnice upozorňují na případné nebezpečí, zajišťují soustavnou pomoc při cvičení i jiných aktivitách, jsou vždy na nejrizikovějším místě

·     v celém areálu mateřské školy je přísný zákaz rozdělávání ohně, zapalování svíček, používání aromatických lamp a to bez výjimky

·     při pohybu dětí mimo areál mateřské školy se děti přesunují ve dvojstupech nebo trojstupech, především po chodníku, případně po levé krajnici komunikace, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím

·     vozovku přechází skupina výhradně na vyznačeném přechodu pro chodce, přecházení vozovky jinde je dané platnou vyhláškou

·     při přecházení vozovky používá pedagogický dozor zastavující terč, první a poslední dvojice skupiny používá reflexní vesty

·     pro pobyt dětí v přírodě pedagogické pracovnice využívají pouze známá místa, před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné předměty (sklo, hřebíky, plechovky, apod.) a dbají na to, aby děti neopustily vymezené prostranství

·     všechny děti jsou v mateřské škole pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v mateřské škole a při akcích školou organizovaných

·     v případě školního úrazu jsou pedagogické pracovnice povinny zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření po dohodě s rodiči, rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně

·     školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy v době od předání zákonného zástupce pedagogické pracovnici na prahu třídy až do doby předání na prahu třídy nebo na školní zahradě a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní (akce konané mimo školu, organizované školou a uskutečněné za dozoru pověřené odpovědné osoby – vycházky, školní výlety,zájezdy, exkurze)

·     školním úrazem není úraz, který se stane dítěti na cestě do mateřské školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu, školním úrazem také není úraz, který se stal dítěti ve školní budově před předáním pedagogické pracovnici na prahu třídy a po vyzvednutí dítěte na prahu třídy nebo po předání na školní zahradě

·     pedagogické pracovnice nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení ve třídě i venku, dbají na dodržování pitného režimu dětí přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz, inverze), pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází

·     mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny, výměnu dětských ručníku týdně, dle potřeby i častěji, pyžama se dávají dětem na vyprání každý pátek

·     v celém areálu mateřské školy je zákaz kouření i zákaz vstupu a volného pobíhání všech zvířat (Vyhláška města č.23181)

·     dále platí zákaz užívání alkoholu v prostorách mateřské školy v době provozu i během akcí pořádaných školou

podmínky k zajištění ochrany dětí před sociálně patologickými jevy:

-      dodržování stanovených pravidel soužití v mateřské škole

-      preventivní vzdělávací chvilky zaměřené na problematiku  - projevy násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování, náznaky šikany, správné chování při setkání s cizími lidmi,rodinné vztahy, nebezpečnost některých látek včetně drog, umět požádat o pomoc, sexuální obtěžování

VI. Předávání dětí 

·     předávání dítěte se uskutečňuje mezi pedagogickou pracovnicí a zákonným zástupcem dítěte nebo jím pověřenou osobou, předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného zmocnění, podepsaného zákonným zástupcem dítěte (od předání dítěte uvedené osobě nesou plnou zodpovědnost za dítě zákonní zástupci, nikoliv pedagogická pracovnice). Děti mohou být předány pouze zákonným zástupcům (rodičům) nebo osobám uvedených na písemném zmocnění k vyzvedávání dítěte z mateřské školy.

·     zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby jsou povinni vyzvednout si své dítě do konce provozní doby, tj. do 17,00 hodin, je nutné počítat s dobou na ukončení hry, uklizení hraček a dobou na oblékání

·     MŠ se v 17,00 hodin uzavírá

·     vyzvedávání dětí po obědě či v jiném neobvyklém čase je nutné vždy nahlásit pedagogické pracovnici

Pokud si zákonní zástupci či jimi pověřené osoby nevyzvednou dítě do konce provozní doby a pedagogické pracovnice nebudou mít informace o příčinách zdržení a nikoho z uvedených osob se nepodaří kontaktovat, spojí se po 18. hodině s operačním důstojníkem Policie ČR. Ten zjistí, zda k nevyzvednutí dítěte nedošlo z určitých objektivních příčin. Po té Policie ČR kontaktuje sloužícího pracovníka orgánu sociálně právní ochrany dětí, Odboru sociálního a společně si dítě z mateřské školy převezmou! 

VII. Zacházení s majetkem mateřské školy

·     po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogické pracovnice, aby děti šetrně zacházely s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy, v případě jejich poškozování bude tato skutečnost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována jeho oprava nebo úhrada škody  v co možná nejkratším termínu

·     zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou, po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogické pracovnici školy

VIII. Úplata za předškolní vzdělávání

·     za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu

·     vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, jedná se o děti, které v období od 1.9. -31.8. daného školního roku dovrší 6ti let věku nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky

·     ředitel školy vydává Vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání, tento předpis obsahuje :

a)     stanovení výše úplaty pro děti s neomezenou (celodenní) docházkou

b)     stanovení výše úplaty pro děti s omezenou docházkou

c)     splatnost úplaty

d)     možnosti úhrady úplaty

e)     snížení úplaty

f)     osvobození od úplaty

g)     formuláře žádostí o snížení nebo osvobození od úplaty

h)     poměrné snížení úplaty z důvodu přerušení mateřské školy (prázdniny, jiné důvody)

·     Vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání je zveřejněn na místě určeném pro informace rodičům

·     výše úplaty je pro všechny děti s neomezenou docházkou stejná

·     o osvobození či snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitel školy

·     jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitel školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání

  IX. Stravování

·     rozsah stravování dítěte v mateřské škole stanoví ředitel školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte a to tak, aby se dítě je-li v době podávání jídla přímo v mateřské škole stravovalo vždy

·     dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, ve třídě s celodenním provozem (viz Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování)

·     úplata za školní stravování se řídí výší finančního normativu, finanční normativ je vždy platný pro daný školní rok a je zakotven ve Vnitřním  předpise o školním stravování

·     stravu nám zabezpečuje školní jídelna naší základní a mateřské školy

·     jakékoliv změny ve stravování (odhlášení či přihlášení ke stravě) musí rodič neprodleně, nejpozději však do 8,00 hodin daného dne ústně či telefonicky nahlásit v mateřské škole

·     dítě bez přihlášené stravy nemůže být do mateřské školy přijato

·     pokud dítě z důvodů nepředpokládané nemoci nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít pouze první den této nepřítomnosti a to v době od 11,00-11,30 hodin

·     způsob úhrady za stravování a doba splatnosti jsou zakotveny ve Vnitřním předpise o školním stravování

·     opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být důvodem k ukončení docházky do mateřské školy

X. Práva a povinnosti

Cílem naší MŠ je podporovat rozvoj osobnosti dítěte, jak po stránce citové, rozumové, tělesné, tak i osvojení životně důležitých dovedností, pravidel chování, lidských hodnot a mezilidských vztahů.

K plnění těchto cílů je velmi důležitá spolupráce s rodiči .

Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku.  

Dítě má právo:

·     na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností

·     na bezplatnost předškolního vzdělávání v posledním roce před zahájením školní docházky (viz §123, Školský zákon)

·     na zajištění služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně (viz §21, odst.1, Školský zákon)

·     na bezpečné prostředí v mateřské škole

·     na práva, která jim zaručuje: Ústavní zákon č.23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních lidských práv a svobod, Usnesení Předsednictva ČNR č.2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku, Sdělení FMZV č.104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte

Zákonní zástupci (rodiče) mají právo:

·     na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

·     po dohodě s pedagogickými pracovnicemi být přítomni výchovně – vzdělávacím činnostem, možnost účastnit se různých programů a akcí školy

·     na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí, rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče, každodenní běžné informace o dětech mohou pedagogické pracovnice sdělit rodičům denně při předávání dětí

·     vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání dětí

·     konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovnicemi nebo ředitelem školy na předem domluvené schůzce

·     na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se výchovy a vzdělávání dětí

·     přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

·     projevit připomínky k provozu mateřské školy pedagogickým pracovnicím, či řediteli školy

·     podat své připomínky i anonymně použitím „schránky důvěry“

·     pověřit jinou osobu prostřednictvím písemného zmocnění k vyzvedávání dítěte z mateřské školy

Zákonní zástupci (rodiče) jsou povinni:

·     zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy a bylo čisté a vhodně upravené, u nově přijatých dětí dodržovat domluvený „adaptační program“

·     zajistit, aby dítě nenosilo do mateřské školy zbytečné a nebezpečné předměty (šperky, ostré předměty, léky, funkční mobilní telefony, drahé hračky,…) za tyto předměty škola nenese žádnou odpovědnost

·     na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

·     informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání

·     dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanoveným školním řádem

·     oznamovat škole údaje podle §28 odst.2 a 3, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny těchto údajů (osobní údaje dítěte – jméno, příjmení, rodné číslo,státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu,zdravotní postižení dítěte, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování korespondence, telefonní spojení)

·     zajistit, aby do mateřské školy docházelo jen dítě zdravé, bez vnějších známek akutního onemocnění (do MŠ nebude přijato dítě, které jeví zřejmé známky přenosné nemoci – pedagogické pracovnice mají právo, ale i povinnost podle §29 odst.2, Školský zákon, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí takové dítě nepřijmout a doporučit návštěvu lékaře)

·     informovat školu o výskytu infekčního onemocnění

·     pokud bude zákonný zástupce porušovat školní řád závažným způsobem např. opakovaně narušovat provoz mateřské školy, může ředitel školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy

 Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy:

·   pedagogické pracovnice přispívají svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte

·     zaměstnanci školy mají právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci

·     pedagogické pracovnice rozhodují o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy

·     všichni zaměstnanci jsou povinni odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem

Pravomoci ředitele školy:

Ředitel školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce jestliže:

·     se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

·     zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

·     ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení

·     dítě nezvládne adaptační program v MŠ

·     zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady

XI. Závěrečná ustanovení

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zaměstnance mateřské školy i pro zákonné zástupce dětí. Ti jsou povinni  se s obsahem tohoto řádu seznámit a souhlas s jeho dodržováním stvrdit podpisem.

Veškeré dodatky, případně změny tohoto Školního řádu mohou být provedeny pouze písemně. Před nabytím jejich účinnosti budou s těmito změnami   seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a posléze i zákonní zástupci dětí.

Tento Školní řád nabývá platnost dne 1.9.2010

V Mladé Boleslavi dne 1.9.2010

  ………………………………………………

Ing. Tomáš Suchý
ředitel ZŠ a MŠ Mladá Boleslav,
Jilemnického 1152, příspěvková organizace

Mateřská škola

 
Od 1. 9. 2010 je na Základní škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 otevřena mateřská škola s kapacitou 110 dětí. V provozu jsou 4 oddělení se samostatným zázemím.
Stonožka   

 


PROVOZ TŘÍD:
MOTÝLCI
- po, út, st: 7,00 - 16,00 hodin
čt, pá: 7,00 - 17,00 hodin
BERUŠKY - po, st, čt, pá: 6,30 - 15,45 hodin
út: 6,30 - 17,00 hodin
VČELIČKY - po, út, čt, pá: 6,45 - 16,00 hodin
st: 6,45 - 17,00 hodin
ČMELÁČCI - po: 6,00 - 17,00 hodin
út, st, čt, pá: 6,00 - 15,30 hodin
 
  

 
REŽIM DNE:
6,00 - 8,30 hodin  -  scházení dětí, hry dle volby a přání dětí, individuální práce
8,30 - 9,00 hodin  -  ranní cvičení, hygiena, přesnídávka
9,00 – 9,30 hodin  -  řízené a spontánní činnosti
9,30 – 11,30 hodin -  pobyt venku
11,30 – 12.15 hodin – hygiena, oběd
12,15 – 14,00 hodin – hygiena, odpočinek dětí
(délka odpočinku dle skutečné potřeby dětí, aktivity pro nespící děti)
14,00 – 17,00 hodin – odpolední svačina, hry a zájmové aktivity dětí, rozcházení dětí

 
DOPLŇKOVÉ AKTIVITY:
• cvičení v tělocvičně – dle rozvrhu
•  keramika – příležitostně
• anglický jazyk – 1x týdně, pouze pro předškoláky (dle zájmu rodičů)
• logopedie
• plavecká výuka
• bruslení
 
KONTAKT:
 
KANCELÁŘ 326 201 917
BERUŠKY 326 201 933
MOTÝLCI 326 201 933
ČMELÁČCI 326 201 932
VČELIČKY 326 201 932