1 2 3 4 5 6 7
Kontaktní údaje
Základní škola a Mateřská škola
Mladá Boleslav
Jilemnického 1152,
293 01 Mladá Boleslav
Telefon: +420 326 201 911
Fax: +420 326 321 372
E-mail:
Web: http://www.6zsmb.cz
IČ: 75 034 034
Partnerská škola
ZŠ Kupeckého
Přihlášení pro učitele
Uživatel:
Heslo:

Datum a svátek
Pondělí, 16. prosince 2019
Svátek slaví Albína,
zítra Daniel
Předpověď počasí

Předpověď z webu METEOPRESS.
Projekty
Profil školy

 

Základní škola má dlouholetou tradici jako jedna z nejznámějších škol v regionu. Nachází se na menším mladoboleslavském sídlišti Slavoj v okrajové části města s výbornou dostupností městské hromadné dopravy i dopravy meziměstské. Škola je známá jako šestka nebo sportovka, díky rozšířené výuce tělesné výchovy. Od 1. září 2010 je její součástí i mateřská škola. 


Škola podle svého školního vzdělávacího programu podporuje sport a duševní rozvoj žáků s důrazem na vytváření pohodového klima. Kromě  rozšířené výuky tělesné výchovy - všeobecné sportovní přípravy s důrazem na atletiku a florbal, nabízí na druhém stupni v rámci volitelných předmětů např. anglickou konverzaci, praktika z informatiky i přírodovědná praktika. Na prvním stupni si žáci vybírají volitelný předmět v pátém ročníku. Partnery školy jsou  Český atletický svaz a Florbalová akademie. Naše škola úzce spolupracuje s místním atletickým oddílem v rámci sportovního střediska mládeže. Školu navštěvuje k 1. 9. 2018 přibližně 700 žáků - je tak téměř kapacitně naplněna. 

ŠkolaŠkola disponuje kvalitním zázemím v podobě kmenových i odborných učeben – na druhém stupni má většina učitelů svoji odbornou pracovnu. Většina tříd je vybavena dataprojektory, některé učebny  pak interaktivní tabulí. Součástí školy je i vlastní jídelna a školní družina. Nadstandardem je víceúčelové sportovní hřiště zahrnující nejen hřiště na míčové hry, běžecký ovál s atletickými sektory, ale i hřiště na plážový volejbal. Nově jsou k dispozici také odborné učebny přírodovědných předmětů a cizího jazyka vzniklé v nástavbě nad jedním z pavilonů. Škola je zapojena do různých projektů - OPVK, OPVV, Cestou přírodovědných a technických oborů aj. 

ŠkolaV rámci vzdělávání dbáme nejenom na znalosti, ale i na dovednosti, používáme různé formy výuky. Nedílnou součástí výuky jsou exkurze a školy v přírodě. Vyjíždíme také na sportovní a relaxační pobyty do zahraničí. Vedeme žáky k porovnávání svých výkonů na různých soutěžích.  Naši žáci se pravidelně zúčastňují sportovních závodů, kde dosahují mimořádných úspěchů na krajské a republikové úrovni (Pohár rozhlasu, Atletický čtyřboj, Sportovní liga ZŠ - florbal aj.). Výborného umístění dosahují žáci i ve vědomostních soutěžích. Škola se zúčastnila s velkým úspěchem také natáčení soutěžního pořadu České televize Bludiště. Kromě vlastní výuky našich žáků zajišťujeme a pořádáme akce pro nejmenší. Za zmínku stojí sportovní soutěže nebo práce v keramické dílně. Velký ohlas u rodičovské veřejnosti má podzimní putování se Šestkou, Adventní večer před školou nebo netradiční prohlídka školy Hledání skřítka Šesťáčka. Ve spolupráci s řadou organizací nabízíme pestrou skladbu volnočasových aktivit. Nespornou výhodou je skutečnost, že řada těchto kroužků probíhá v odpoledních hodinách v prostorách školy, rodiče nemusí mít obavu o bezpečí svého dítěte. Potřebná péče je věnována také žákům se specifickými poruchami učení. Škola vyučuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu ŠESTKA. 

ŠkolaŠkolní vzdělávací program ŠESTKA je cíleně orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Cílem programu je vytvořit zázemí, které rozvíjí iniciativu žáků a jejich tvořivost. Současně zohledňuje i jejich možnosti. Musí je vybavit vším potřebným pro úspěšný a radostný život. Školní vzdělávací program ŠESTKA navazuje svým pojetím na tradiční zaměření vzdělávání na naší základní škole. Důraz je kladen zejména na tělesnou a sportovní činnost, na vědomosti a dovednosti ve všeobecně vzdělávacích předmětech a rozvoj klíčových kompetencí. Žáci prvního stupně mají v první až čtvrté třídě tři hodiny tělesné výchovy, součástí je i plavecký výcvik. Důraz klademe také na jazykovou vybavenost našich žáků. Od sedmé třídy mají žáci povinný druhý cizí jazyk - němčinu nebo ruštinu. Ani samotný název ŠVP není nahodilý. Vychází z tradičního označení školy v rámci města Mladá Boleslav, které se udrželo v paměti obyvatelů regionu. Vystihuje ovšem také naše priority ve vzdělávání:

Š ANCE, E LÁN, S PORT, T VOŘIVOST, K OMUNIKACE, A KTIVITA

 

Poháry 

 

Úspěchy 

 

VÝUKA NA PRVNÍM STUPNI A JEJÍ ORGANIZACE:

 • Na prvním stupni mají žáci svého třídního učitele zpravidla po dobu prvního až třetího ročníku, a po změně dále od čtvrtého do pátého.
 • Výběr volitelného předmětu pro pátý ročník je realizován na jaře a je závazný pro následující školní rok (stav ke školnímu roku 2017/2018).
 • Výuka je většinu hodin realizována v kmenových učebnách.
 • Žáci musí dodržovat školní řád a v něm nastavená pravidla – týkající se omlouvání, trávení případných přestávek mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, vzájemných vztahů, slušného chování apod.
 • Výuka tělesné výchovy se v některých třídách uskutečňuje v nové sportovní hale (u 5. ZŠ). V případě pozdního příchodu na vyučování je nutné zajistit samostatný příchod žáka.
 • Žáci mají k dispozici školní družinu; přednost mají žáci dle věku od nejmladších dle naplnění kapacity. Družina si žáky přebírá po skončení vyučování, starší žáci mohou přijít sami po obědě. Žáci, kteří nechodí do družiny, jsou odváděni do šaten a na oběd.
 • Po skončení vyučování a obědě žáci opouští školu (vyjma družiny), dozor ve vestibulu je přítomný do 14.00 hod., v případě mimořádné potřeby je možné využít vestibul mimo dobu dozoru po dohodě s vrátným, studovna je též k dispozici dle otevírací doby.
 • Žákovská knížka je vedena v elektronické podobě – veškeré akce jsou také tímto způsobem prokazatelně oznamovány. Manuál k elektronické žákovské knížce je k dispozici na webu. Přístup do žákovské knížky mají též žáci od čtvrtého ročníku. Součástí informačních prostředků je také papírový žákovský zápisník, který slouží mimo jiné pro motivační hodnocení.
 • Informovanost o domácích úkolech apod. je vždy v kompetenci třídního učitele, který o nastavených pravidlech vždy informuje žáky i zákonné zástupce.
 • Za včasné omlouvání absence je zodpovědný zákonný zástupce. Omlouvání musí být v souladu se školním řádem a musí být realizováno vždy prostřednictvím žákovské knížky. Opuštění budovy školy žákem bez osobního vyzvednutí je možné pouze na základě vyplněné oficiální žádosti, která je k dispozici na webu školy, v žákovském zápisníku, nebo si ji žák předem vyzvedne u svého třídního učitele. Jiná forma uvolnění během vyučování není možná!
 • V případě předem známé absenci (dovolená apod.) je optimální oznámit nepřítomnost třídnímu učiteli (není nutná žádost), rodiče pak pouze absenci omluví prostřednictvím žákovské knížky. V případě takovéto absence jsou žáci i rodiče upozorněni na povinnost doplnit si včas chybějící učivo, a v případě nedostatečných podkladů pro hodnocení díky zvýšené absenci na možné neklasifikování z daného předmětu.
 • V předmětu tělesná výchova se nepočítá do aktivní účasti přítomnost bez cvičebního úboru.
 • V souladu se školním vzdělávacím programem pořádáme i další školní akce, např. kulturní pořady, exkurze apod. Školy v přírodě realizujeme v druhém, třetím nebo pátém ročníku. V případě změny třídní učitelky je možné uskutečnit na začátku čtvrtého ročníku adaptační výlet.
  V případě reprezentace školy při sportovních a vědomostních soutěžích je nutné si vždy bez upozornění doplnit učivo.
 • Suplování a změny rozvrhu včetně umístění jsou k dispozici v elektronické žákovské knížce, na webu školy nebo na nástěnce ve škole. U nejmenších žáků informuje o změnách také třídní učitel.
 • Žáci mají možnost půjčit si vybrané knihy ve školní knihovně.
 • Ve škole je k dispozici školní poradenské pracoviště.
 • Součástí školy je i jídelna s nabídkou dvou druhů obědů.
 • Žáci se mohou vyjadřovat k chodu školy prostřednictvím školní samosprávy – žákovského parlamentu. 

 

 VÝUKA NA DRUHÉM STUPNI A JEJÍ ORGANIZACE:

 • Škola uskutečňuje podle svého školního vzdělávacího programu rozšířenou výuku tělesné výchovy nebo výuku ve třídách s volitelnými předměty (formou ročních kurzů) – zařazení do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy je závazné pro období druhého stupně (přestupy jsou možné pouze ze závažných důvodů – např. zranění apod.).
 • Výběr volitelného předmětu je realizován na jaře a je závazný pro následující školní rok, stejně totéž platí i pro výběr druhého cizího jazyka od sedmé třídy. Přestup v průběhu roku není možný.
 • Žáky se snažíme vést k samostatnosti a zodpovědnosti za své rozhodování. Žáci by si měli sami doplňovat učivo v případě absence, zjistit si chybějící úkoly apod.
 • Výuka toho času je realizována především v odborných učebnách – v třídách jednotlivých vyučujících; žáci se často stěhují – je nutné, aby byli pečliví a dávali si pozor na své věci (žáci si po sobě místo uklízejí a kontrolují). Každá třída má však danou kmenovou třídu, kde probíhají třídnické aktivity nebo třídní schůzky.
 • Žáci musí dodržovat školní řád a v něm nastavená pravidla – týkající se omlouvání, trávení přestávek mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, vzájemných vztahů, slušného chování apod.
 • Žáci mají k dispozici studovnu.
 • Výuka tělesné výchovy se v některých třídách uskutečňuje v nové sportovní hale (u 5. ZŠ). V případě pozdního příchodu na vyučování je nutné zajistit samostatný příchod žáka.
 • Po skončení vyučování žáci opouští školu, dozor ve vestibulu je přítomný do 14.00 hod., studovna dle otevírací doby.
 • Škola se snaží o pořádání společných aktivit pro všechny žáky druhého stupně, které slouží pro vzájemné poznání a upevnění kamarádských vztahů mezi všemi žáky.
 • Někteří žáci mají k dispozici šatní skříňky – jejich užívání se řídí samostatnými pravidly.
 • Žákovská knížka je vedena v elektronické podobě – veškeré akce jsou také tímto způsobem prokazatelně oznamovány. Manuál k elektronické žákovské knížce je k dispozici na webu.
 • Za včasné omlouvání absence je zodpovědný zákonný zástupce žáka. Omlouvání musí být v souladu se školním řádem a musí být realizováno vždy prostřednictvím žákovské knížky. Opuštění budovy školy žákem bez osobního vyzvednutí je možné pouze na základě vyplněné oficiální žádosti, která je k dispozici na webu školy, nebo si ji žák předem vyzvedne u svého třídního učitele. Jiná forma uvolnění během vyučování není možná!
 • V případě předem známé absenci (dovolená apod.) je optimální oznámit nepřítomnost třídnímu učiteli (není nutná žádost), rodiče pak pouze absenci omluví prostřednictvím žákovské knížky. V případě takovéto absence jsou žáci i rodiče upozorněni na povinnost doplnit si včas chybějící učivo, a v případě nedostatečných podkladů pro hodnocení díky zvýšené absenci na možné neklasifikování z daného předmětu.
 • V předmětu tělesná výchova se nepočítá do aktivní účasti přítomnost bez cvičebního úboru.
 • V případě nemoci nebo jiné absence žádá žák nebo rodič o učivo konkrétního učitele (nikoli třídního) pomocí elektronické žákovské knížky nebo e-mailu. Veškeré kontakty jsou na webu školy. Uvedená skutečnost je dána z praktického důvodu – třídní učitel se díky své vytíženosti nemusí s daným vyučujícím denně potkat, nebo by žádal zbytečně o to, co zrovna není potřebné.
 • V případě reprezentace školy při sportovních a vědomostních soutěžích je nutné si vždy bez upozornění doplnit učivo.
 • Suplování a změny rozvrhu včetně umístění jsou k dispozici v elektronické žákovské knížce, na webu školy nebo na nástěnce ve škole. Je nutné sledovat rozmístění i skupiny, kterých se změna týká.
 • Žáci mají možnost půjčit si vybrané knihy ve školní knihovně.
 • Při tvorbě referátů platí pravidla školy – jsou k dispozici na webu školy nebo u jednotlivých vyučujících.
 • Ve škole je k dispozici školní poradenské pracoviště.
 • K dispozici je i omezený přístup na web pomocí WI-FI připojení – po přístup na síť platí stejná pravidla jako v počítačové učebně.
 • Součástí školy je i jídelna s nabídkou dvou druhů obědů.
 • Žáci se mohou vyjadřovat k chodu školy prostřednictvím školní samosprávy – žákovského parlamentu.

 

Hymna školy:

 
Zřizovatel školy: Statutární město Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav
 

Škola má partnerskou školu na Slovensku - Základní školu Jána Kupeckého v Pezinku.

Informace o společných aktivitách mezi školami si můžete přečíst zde v Malém almanachu o velké spolupráci. 

 

Stránky pro tisk Vytvořit z článku PDF Poslat známému